گزارش و اطلاعیه های مالی و كدال

قاسم ایران

گزارش و اطلاعیه های مالی و كدال

گزارش های تفسیری، اطلاعیه های مالی و کدال شرکت قاسم ایران (سهامی عام):


 

صورت های مالی سال منتهی به 1401

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماه منتهی به 1401

اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماه منتهی به 1401

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1401

گزارش کنترل های داخلی مالی منتهی به 1401

 

صورت های مالی سال منتهی به 1400

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماه منتهی به 1400

اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماه منتهی به 1400

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1400

گزارش کنترل های داخلی مالی منتهی به 1400

 

صورت های مالی سال منتهی به 1399

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماه منتهی به 1399

اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماه منتهی به 1399

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1399

گزارش کنترل های داخلی مالی منتهی به 1399

 

صورت های مالی سال منتهی به 1398

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماه منتهی به 1398

اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماه منتهی به 1398

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1398

گزارش کنترل های داخلی مالی منتهی به 1398