کتاب ها و مقالات علمی حوزه صنعت پخش

قاسم ایران

کتاب ها و مقالات علمی حوزه صنعت پخش

1) لینک دانلود

 Logistics and Retail Management Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain (John Fernie, Leigh Sparks)

لجستیک و مدیریت خرده فروشی مسائل نوظهور و چالش های جدید در زنجیره تامین خرده فروشی (جان فرنی، لی اسپارکس)

Emerging issues and new challenges in the retail supply chain

مسائل نوظهور و چالش های جدید در زنجیره تامین خرده فروشی

نتیجه:

خرده فروشان بزرگ منبع بارور نوآوری لجستیکی بوده اند. آنها پیشگام بسیاری از شیوه‌ها و فناوری‌های مدیریت لجستیک بوده‌اند که متعاقباً در بخش‌های دیگر به کار گرفته شده‌اند. به نظر می رسد خرده فروشان مترقی تر نیز در توسعه و اجرای استراتژی های لجستیک سبز پیشتاز هستند. این فصل اقدامات متعدد بهبود محیطی را که می توانند در این استراتژی ها بگنجانند، تشریح کرده است. در صورت هماهنگی مناسب، این مجموعه اقدامات می تواند به طور قابل ملاحظه ای هزینه های زیست محیطی توزیع خرده فروشی را کاهش دهد. در حال حاضر بسیاری از این هزینه ها به عهده جامعه بزرگ است و در ترازنامه خرده فروش ظاهر نمی شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که آنها به طور فزاینده ای در مالیات های بالاتر و/یا از طریق گنجاندن فعالیت های لجستیکی در طرح های تجارت گازهای گلخانه ای درونی شوند. آن دسته از خرده فروشانی که تا آن زمان ردپای زیست محیطی عملیات لجستیکی خود را به حداقل رسانده اند، از منافع مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. آنها همچنین از نظر مالی در این مدت منتفع خواهند شد زیرا بسیاری از اقدامات سبز مورد بحث در فصل هزینه ها و همچنین انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهند. با این حال، شاید مهم‌ترین محرک بهبود عملکرد زیست‌محیطی در لجستیک خرده‌فروشی، انتظار فزاینده مشتریان باشد که محصولاتی که خریداری می‌کنند به شیوه‌ای پایدار ارائه شوند.


2) لینک دانلود

Logistics and Retail Management Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain, 3rd Edition (John Fernie, Leigh Sparks)

لجستیک و مدیریت خرده فروشی مسائل نوظهور و چالش های جدید در زنجیره تامین خرده فروشی، ویرایش سوم (جان فرنی، لی اسپارکس)

Emerging issues and new challenges in the retail supply chain

مسائل نوظهور و چالش های جدید در زنجیره تامین خرده فروشی

نتیجه:

خرده فروشان بزرگ منبع بارور نوآوری لجستیکی بوده اند. آنها پیشگام بسیاری از شیوه‌ها و فناوری‌های مدیریت لجستیک بوده‌اند که متعاقباً در بخش‌های دیگر به کار گرفته شده‌اند. به نظر می رسد خرده فروشان مترقی تر نیز در توسعه و اجرای استراتژی های لجستیک سبز پیشتاز هستند. این فصل اقدامات متعدد بهبود محیطی را که می توانند در این استراتژی ها بگنجانند، تشریح کرده است. در صورت هماهنگی مناسب، این مجموعه اقدامات می تواند به طور قابل ملاحظه ای هزینه های زیست محیطی توزیع خرده فروشی را کاهش دهد. در حال حاضر بسیاری از این هزینه ها به عهده جامعه بزرگ است و در ترازنامه خرده فروش ظاهر نمی شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که آنها به طور فزاینده ای در مالیات های بالاتر و/یا از طریق گنجاندن فعالیت های لجستیکی در طرح های تجارت گازهای گلخانه ای درونی شوند. آن دسته از خرده فروشانی که تا آن زمان ردپای زیست محیطی عملیات لجستیکی خود را به حداقل رسانده اند، از منافع مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. آنها همچنین از نظر مالی در این مدت منتفع خواهند شد زیرا بسیاری از اقدامات سبز مورد بحث در فصل هزینه ها و همچنین انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهند. با این حال، شاید مهم‌ترین محرک بهبود عملکرد زیست‌محیطی در لجستیک خرده‌فروشی، انتظار فزاینده مشتریان باشد که محصولاتی که خریداری می‌کنند به شیوه‌ای پایدار ارائه شوند.


3) لینک دانلود

International Journal of Retail  Distribution Management, Volume 31, Numbers 3, 2003 (Winter)

مجله بین المللی مدیریت توزیع خرده فروشی، دوره 31، شماره 3، 2003 (زمستان)

نتیجه:

هدف این تحقیق تعریف توسعه و مرزهای برند خرده‌فروش عمدتاً از طریق عناصر هویت و تصویر است. دو دیدگاه برای توضیح راه‌هایی که در آن برندسازی سه‌بعدی و تجربیات حسی برند خرده‌فروشی به وجود می‌آیند، معرفی شده‌اند. یک رویکرد، بازاریابی است. دیگری بر اساس مطالعات طراحی است. این مطالعه توسعه برندسازی خرده‌فروشی، حوزه‌هایی که تجربه حسی برند خرده‌فروشی در آنها رخ می‌دهد و پیامدهای آن برای خرده‌فروشان را ارزیابی می‌کند. این مقاله با بینش‌های جدیدی در مورد برندسازی خرده‌فروشی و پیشنهادهایی برای موضوع مورد مطالعه در سراسر مرزهای انضباطی به پایان می‌رسد.


4) لینک دانلود

Logistics and Retail Management Insights Into Current Practice and Trends from Leading Experts (Leigh Sparks, John Fernie)

دیدگاه‌های مدیریت لجستیک و خرده‌فروشی در مورد عملکرد و روندهای فعلی از کارشناسان برجسته (لی اسپارکس، جان فرنی)

Insights into Current Practice and Trends from Leading Experts

بینش در مورد عملکرد فعلی و روند از کارشناسان برجسته

نتیجه:

این مطالعه موردی برای بررسی مسائل پیاده سازی در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی تهیه شده است. در یک سطح به سختی به نظر می رسد که در مورد مدیریت زنجیره تامین باشد، اما این رویکرد عمدی بود. این مورد برای در نظر گرفتن تعاملات بین فناوری، فرآیندها و افراد طراحی شده است. این تعاملات در برنامه های اجرای تغییر در زنجیره تامین و در سایر جنبه های کسب و کار وجود دارد. اما در زنجیره تامین ممکن است طنین خاصی داشته باشند. ممکن است تعدادی نتیجه گیری کلی از مطالعه موردی گرفته شود. اولاً، واضح است که فرآیند پیاده‌سازی در زنجیره‌های تامین یا در سایر جنبه‌های کسب‌وکار آسان نیست. اجرای تغییر مستلزم برهم زدن یا تغییر وضعیت موجود است و باعث ایجاد استرس و فشار در سازمان می شود. با توجه به دشواری‌های پیاده‌سازی، دیدن زمان و تلاش کمی برای موضوع در متون مدیریتی و بحث‌های عملیاتی عجیب است. این مورد یک مورد منفرد نیست. اجرا سزاوار توجه بیشتری است. دوم، دلایلی که پیاده سازی آسان نیست نسبتاً واضح است. اگر پیاده سازی ترکیبی از فناوری، فرآیندها و افراد باشد، اغلب کسب و کارها تعادل صحیحی بین این عناصر ندارند. فرآیندهای موجود در کسب و کار شناخته شده هستند، و اگرچه ممکن است کامل نباشند، اما آشنا هستند. بنابراین ترس از ناشناخته از نظر فرآیندها واقعی است. به همین ترتیب، مردم در بسیاری از موارد از تغییر می ترسند زیرا از پیامدهای شخصی برای خود مطمئن نیستند. بنابراین مقاومت وجود دارد. تنها در صورتی که تعادل بین عناصر مناسب باشد، مقاومت کاهش می یابد...


5) لینک دانلود

Managing Robotics in Retail A Service Systems Perspective (Patrick Meyer)

مدیریت رباتیک در خرده فروشی دیدگاه سیستم های خدماتی

Managing Robotics in Retail A Service Systems Perspective (Patrick Meyer)

مدیریت رباتیک در خرده فروشی دیدگاه سیستم های خدماتی (پاتریک مایر)

نتیجه:

این پایان نامه با عنوان مدیریت رباتیک در خرده فروشی: دیدگاه سیستم های خدماتی است. این توضیح می‌دهد که چگونه SRها را می‌توان در سیستم‌های خدمات خرده‌فروشی تحت سلطه آجر و ملات مدیریت کرد تا امکان پذیرش سهامداران کلیدی و تقویت ایجاد ارزش مشترک فراهم شود. پنج مطالعه برای توضیح بیشتر در مورد این موضوع تا کنون ناشناخته و مرتبط انجام شد. هنگامی که مطالعه 1 وضعیت فناوری و همچنین وضعیت دانش را مشخص کرد، مطالعات 2-4 به بررسی پیشینه مشتریان، FSEها و مدیران خرده فروشی برای پذیرش SR در سیستم های خدمات خرده فروشی پرداخت.


6) لینک دانلود

Optimizing decision making in the apparel supply chain using artifi cial intelligence (AI)

بهینه سازی تصمیم گیری در زنجیره تامین پوشاک با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

خلاصه:

اصول تکنیک های هوش مصنوعی (AI) به طور خلاصه در این فصل معرفی می شوند. ابتدا تعریف، اهمیت و طبقه بندی تکنیک های هوش مصنوعی ارائه شده است. برخی از تکنیک‌های شاخص هوش مصنوعی، به‌ویژه آن‌هایی که در حل مشکلات تصمیم‌گیری در عملیات زنجیره تامین پوشاک استفاده شده‌اند، برای کمک به خوانندگان در درک تکنیک‌های هوش مصنوعی مورد استفاده در فصل‌های بعدی معرفی می‌شوند. این تکنیک ها شامل سیستم های خبره مبتنی بر قوانین، تکنیک های بهینه سازی تکاملی، شبکه های عصبی پیشخور و منطق فازی می باشد. مبانی مربوطه آن‌ها، از جمله منشأ، ویژگی‌های بنیادی، کاربردهای احتمالی، و روش‌های اجرا معرفی می‌شوند.