اعضای کمیته ریسک شرکت

قاسم ایران

اعضای کمیته ریسک شرکت

معرفی اعضای کمیته ریسک شرکت قاسم ایران (سهامی عام)


 

   نام و نام خانوادگی               سمت             مقطع تحصیلی      رشته تحصیلی   
حسین علی اکبرزاده رئیس هیات مدیره کارشناسی علوم انتظامی
هادی قلعه نوی مدیر امور مالی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
هومن مظاهری پور مدیر برنامه ریزی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

 منشور كميته ريسک و سرمایه گذاری قاسم ایران