اعضای کمیته حسابرسی شرکت

صفحات

اعضای کمیته حسابرسی شرکت

معرفی اعضای کمیته حسابرسی شرکت قاسم ایران (سهامی عام)


 

نام و نام خانوادگی سمت مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ عضویت
حسین علی اکبرزاده رئیس کمیته کارشناسی علوم انتظامی 1400/10/18
افشین حیدری عضو کمیته کارشناسی ارشد حسابداری 1396/11/28
اسماعیل گودرزی عضو کمیته کارشناسی ارشد حسابداری 1399/09/12

 

جناب آقای وحیدرضا جلالی (مدیر محترم حسابرسی داخلی) به عنوان دبیر کمیته