اعضای هیئت مدیره

صفحات

اعضای هیئت مدیره

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت قاسم ایران (سهامی عام)


 

نام عضو حقوقی هیئت مدیره نام نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره سمت موظف / غیر موظف مدرک تحصیلی تاریخ انتصاب
اقتصادی و خودکفائی آزادگان حسین علی اکبرزاده رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی

1401/03/24

صنعتی مینو سیدمصطفی قاسمی نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد

1401/03/24

شوکوپارس حسین یوسف خزرائی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی ارشد

1401/03/24

صنعتی پارس مینو سیدمحمدعطا رحمانی آبیدر عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد

1401/03/24

صادراتی پر سوئیس علیمردان عظیمی فشی عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا

1401/03/24