اعضای هیات مدیره

قاسم ایران

اعضای هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره شرکت قاسم ایران (سهامی عام)


 

نام عضو حقوقی هیات مدیره نام نماینده عضو حقوقی هیات مدیره سمت موظف / غیر موظف مدرک تحصیلی تاریخ انتصاب
اقتصادی و خودکفائی آزادگان حسین علی اکبرزاده رئیس هیات مدیره غیر موظف کارشناسی

1401/03/24

صنعتی مینو سیدمصطفی قاسمی نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد

1401/03/24

شوکوپارس حسین یوسف خزرائی مدیر عامل و عضو هیات مدیره موظف کارشناسی ارشد

1401/03/24

صنعتی پارس مینو سیدمحمدعطا رحمانی آبیدر عضو هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد

1401/03/24

صادراتی پر سوئیس علیمردان عظیمی فشی عضو هیات مدیره غیر موظف دکترا

1401/03/24

 

 منشور هیات مدیره قاسم ایران