محصولات

شرکت قاسم ایران از شعب پخش بسیاری در کشور برخوردار می باشد. این شرکت به توزیع انواع مواد غذایی (شیرینی و شکلات٬ آشامیدنی٬ شیر خشک)، انواع داروها، لوازم آرایشی، مواد شوینده و بهداشتی اقدام نموده و توانسته خدمات ارزنده ای را به هموطنان عزیز ارائه نماید. محصولات توزیعی شرکت قاسم ایران بسیار متنوع می باشد و در دسته های مختلفی از جمله انواع محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی طبقه بندی می گردد.نام محصول نام شرکت تولید کننده دریافت کاتالوگ
اسپري ليدوكائين 10% 100 سي سي ایران دارو
اسپري ليدوكائين10%50سي سي ایران دارو
پماد اريترومايسين چشمي0/5% 3گرمي ایران دارو
پماد تتراسايكلين چشمي 1% 3گرمي ایران دارو
پماد تتراسايكلين چشمي1% 3گرمي ایران دارو
پماد تريا مسينولون ان ان 15گرمي ایران دارو
پماد تريامسينولون 0/1% 15گرمي ایران دارو
پماداريترومايسين چشمي0.5%_3گرمي ایران دارو
پماداريترومايسين چشمي0/5% 3گرمي ایران دارو
پمادتتراسايكلين 3% 15گرمي ایران دارو
پمادويتامين آ چشمي3گرمي ایران دارو
پودر وي.ام.پروتئين 10ع باطعم شكلات و موز ایران دارو
پودر وي.ام.پروتئين10ع با طعم شكلات ایران دارو
ژل ترتينوئين 0/025% 15گرمي ایران دارو
ژل كليندامايسين1% 15گرمي ایران دارو
شربت ب كمپلكس 60 سي سي ایران دارو
شربت كلرفنيرآمين 60سي سي ایران دارو
شربت لورادين 60 سي سي ایران دارو
شربت مولتي ويتامين 60سي سي ایران دارو
قرص آمي تريپتيلين10م. 100ع ایران دارو
قرص آمي تريپتيلين25م100ع ایران دارو
قرص آمي تريپتيلين50م100ع ایران دارو
قرص استئو-دي ( كلسيم دي )50ع ایران دارو
قرص استئو-دي(كلسيم دي) 50ع ایران دارو
قرص استازولاميد 250م100ع ایران دارو
قرص استامينوفن كافئين500/65م30ع ایران دارو
قرص اكسي بوتينين 5م 100ع ایران دارو
قرص ايرا دايميتيكون 40م.100ع ایران دارو
قرص ايرا -رانيتيدين150م 100ع ایران دارو
قرص بوسپانكس (بوسپيرون 5م )100ع ایران دارو
قرص پتافناك(ديكلوفناك پتاسيم)30ع ایران دارو
قرص تريامترن اچ100ع ایران دارو
قرص تريامترن اچ100عددي ایران دارو
قرص تريفن( تري هگزي فنيديل ) 2م 100ع ایران دارو
قرص سايمتيدين 200م 100ع ایران دارو
قرص فوليك اسيد 1 م 100 ع ایران دارو
قرص كاپتوپريل 25م 100ع ایران دارو
قرص كاپتوپريل 50م100ع ایران دارو
قرص كلرفنيرآمين 4م100ع ایران دارو
قرص ملوكسيكام15م30ع ایران دارو
قرص ممانتين 10م30ع ایران دارو
قرص ناپروكلد30ع ایران دارو
قرص يوهمبين 2م100ع ایران دارو
قرص يوهمبين5/4م 30ع ایران دارو
كپسول ارليستات 60م 30ع ایران دارو
كپسول پنتوپرازول 40م30ع ایران دارو
كپسول تتراسايكلين 250م 100ع ایران دارو
كپسول داكسي سايكلين 100م 100ع ایران دارو
كپسول گاباتين(گاباپنتين)100م.30ع ایران دارو
كپسول گاباتين(گاباپنتين)300م.30ع ایران دارو
كپسول گاباتين(گاباپنتين)400م.30ع ایران دارو
كپسول مولتي ويتامين + مينرال 100ع ایران دارو
كپسول مولتي ويتامين تراپوتيك 100ع ایران دارو
كپسول نالتروكسون 25م 30ع ایران دارو
كپسول نالتروكسون 50م30ع ایران دارو
كپسول هماتنيك 100ع ایران دارو
كرم ترتينوئين 0/05% 15گرمي ایران دارو
كرم تريامسينولون 0/1% 15گرمي ایران دارو
اسكراب پوويدون آيداين- بهوزان 7/5% يك ل بهوزان
پماد آنتي هموروئيد 15 گ بهوزان
پماد سوختگي - بهوزان 30 گ بهوزان
پماد كلو بتازول - بهوزان 0/05% 15گ بهوزان
پماد موضعي بتامتازون- بهوزان 0/1% 15گ بهوزان
پماد موضعي تريامسينولون- بهوزان 0/1% 15گ بهوزان
پماد موضعي فلوئوسينولون- بهوزان 0/025% 15گ بهوزان
پماد موضعي موپيروسين2% بهوزان
پماد موضعي هيدروكورتيزون-بهوزان0/1% 15گ بهوزان
پماد ويتامين A+D - بهوزان 30 گ بهوزان
دهان شويه بنزيدامين 0/15% 120 م ل بهوزان
دوش واژينال پوويدون آيداين 10% 250 م ل بهوزان
ژل پپروكسيكام بهوزان
ژل موضعي ديكلوفناك بهوزان 1%- 60گ بهوزان
ژل موضعي كليندامايسين 1% 15گ بهوزان
ژل واژينال پوويدون آيداين - بهوزان 10% 80 گ بهوزان
ژل واژينال مترو نيدازول 0/75 بهوزان بهوزان
شامپو كتوكونازول 2% 100 م ل بهوزان
شياف استامينوفن اطفال بهوزان 125 م گ 10 ع بهوزان
شياف استامينوفن بزرگسالان - بهوزان 325 م گ 10 ع بهوزان
شياف ايندومتاسين 100م گ 5ع بهوزان
شياف پروژستون(ركتال-واژينال)-400م گ 5 ع بهوزان
شياف ديازپام5م گ-5ع بهوزان
شياف ديكلوفناك - بهوزان 100 م گ 5 ع بهوزان
شياف ناپروكسن 500 م گ 5ع بهوزان
كرم آداپالن بهوزان
كرم موضعي آسيكلوير 5% 10 گ بهوزان
كرم موضعي تربينافين 1% 15 گ بهوزان
كرم موضعي كتوكونازول - بهوزان 2% 30 گ بهوزان
كرم موضعي كلوبتازول5% بهوزان
كرم موضعي كلوتريمازول - بهوزان 1% 15گ بهوزان
كرم موضعي منوبنزون - بهوزان 20% 30 گرمي بهوزان
كرم موضعي ميكونازول - بهوزان 2% 30 گ بهوزان
كرم موضعي نيتروفورازون - بهوزان 0/2 % 30 گ بهوزان
كرم موضعي هيدروكنيون بهوزان4% 30 گ بهوزان
كرم واژينال تريپل سولفا 78 گ بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول - بهوزان 1% 50 گ بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول بهوزان 2% بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول2% 50گ بهوزان
كرم واژينال كليندامايسين - بهوزان 2% 40 گ بهوزان
كرم واژينال ميكونازول- بهوزان 2% 45گ بهوزان
لوسيون كالامين بهوزان 8%60 م ل بهوزان
لوسيون كلوبتازول - بهوزان0/05 % 25 م ل بهوزان
لوسيون ليندان 1% 60 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين - 10% 250 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين - بهوزان 10% 60 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين - بهوزان 10% گالني بهوزان
محلول پوويدون آيداين- بهوزان 10% 250 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين- بهوزان 10% يك ل بهوزان
محلول ضد عفوني كننده ميوه وسبزي بنزالكونيوم 10% 250 م بهوزان
محلول موضعي كلوتريمازول - بهوزان 1% 20 م ل بهوزان
محلول موضعي كلوتريمازول1%20م ل بهوزان
محلول همودياليز اسيدي 2 5ل بهوزان
آمپول برم هگزين 2 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول پرانول (پروپرانولول) 1 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول تيدي كولين 250 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول دي سيكلومين 20 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول ديسپاسمين 100ع ( هيوسين 20م گ) تولید دارو
آمپول ديسپاسمين(هيوسين20م گ)10 عددي تولید دارو
آمپول سيكلومين 10 ع تولید دارو
آمپول نالوكسان 0/4 م گ 10 ع تولید دارو
پماد ترموراب 19 گ ويكس تولید دارو
پماد ترموراب 38 گ ويكس تولید دارو
پماد ويتامين آو د 30 گ تولید دارو
پوويدون آيوداين 10 درصد 1 ل تولید دارو
پويدون اسكراب 7/5 درصد 1 ل تولید دارو
پويدون ايوداين 10% 250 سي سي تولید دارو
توليدين ( پوويدون 10% 60 سي سي ) تولید دارو
دراژه بيزاكوديل 5 م ل 100 ع تولید دارو
دراژه ديسيكلومين 10 م گ 100 ع تولید دارو
دراژه ستريزين10م100ع تولید دارو
دراژه كلوبوتينول 40 م گ 100 ع تولید دارو
ژل لوبريكانت 82 گ تولید دارو
ژل موضعي آداپالن 1% 30 گ تولید دارو
ژل موضعي تيدي رز (رزماري) 30 گ تولید دارو
ژل واژينال پوويدون 10 درصد 80 گ تولید دارو
سوسپانسيون آزيترومايسين200م تولید دارو
سوسپانسيون گسترال ( آلومينيوم ام جي اس ) تولید دارو
شربت برونكوتيدي 120 م ل تولید دارو
شربت دكسترومتورفان 60 م تولید دارو
شربت ديسيكلومين 60 م ل تولید دارو
شربت رانيتيدين75م-240م ل تولید دارو
شربت كوفكس (اكسپكتورانت) 60 م ل تولید دارو
شربت گايول 60 م ل ( گايا فنزين ) تولید دارو
شربت لاكتولوز 240 م تولید دارو
شربت موكولين (برم هگزين) 60 م ل تولید دارو
شياف ايندوساپ( ايندومتاسين 100 م گ ) 10 ع تولید دارو
شياف بيزاكوديل 10 م 10 ع تولید دارو
شياف بيزاكوديل اطفال 5 م. 10ع تولید دارو
قرص آتنولول 100 م گ 100 ع تولید دارو
قرص آكسار 100 ع ( AXAR ) تولید دارو
قرص آلومينيوم ام جي اس 100 ع تولید دارو
قرص افلو کينول(افلو کساسين)200م 20ع تولید دارو
قرص ال - کارنيتين 250 م 50 ع تولید دارو
قرص ايزوپرين 10 م گ ( ايزوكسوپرين 100 ع ) تولید دارو
قرص ايزوربايد 10م گ 100ع تولید دارو
قرص پرانول 10 ميلي 100ع تولید دارو
قرص پرانول 40 ميلي 100ع تولید دارو
قرص تداسا ( آ اس آ ) 100م گ 100 ع تولید دارو
قرص جينكو تيدي 40 م 100 ع تولید دارو
قرص ديپريد امول 25 م گ 100 ع تولید دارو
قرص ديپريدامول 75م گ 100ع تولید دارو
قرص رليكول( سرما خوردگي بزرگسالان )100 ع تولید دارو
قرص سدارين 10 م گ 100 ع ( اگزازپام 10 م گ ) تولید دارو
قرص كلونيدين 0/2 م گ 100 ع تولید دارو
قرص ملكوكسيكام 15م30ع تولید دارو
قرص ملوكسيكام7/5م 30ع تولید دارو
قرص ممانتين10م30ع تولید دارو
قرص موكولين 8 م گ ( برم هگزين ) 100 ع تولید دارو
قرص مونته لوکاست 10م 30ع تولید دارو
قرص نيفيد يپين10 م 50ع تولید دارو
قرص هيوسين 10م گ 100ع تولید دارو
قطره آكوا-درين (سولفاستاميد)10 درصد چشمي تولید دارو
قطره آكوا-درين (سولفاستاميد)20 درصد چشمي تولید دارو
قطره استامينوفن تيدي تولید دارو
قطره پدياويت ( مولتي ويتامين + آهن ) تولید دارو
قطره خوراکي تيدوکاف(كلوبوتينول)15م تولید دارو
قطره خوراکي دايمتيکس 30م ل(گياهي) تولید دارو
قطره دايمتين تولید دارو
قطره دكسترومتورفان تولید دارو
قطره نفازولين بيني 0/05 درصد تولید دارو
قطره ويتامين آ+د(اطفال)باق چکان 15م تولید دارو
قلم ضد احتقان بيني تولید دارو
كپسول آزيترومايسين250م 6 ع تولید دارو
كپسول ارليستات120م20ع تولید دارو
كپسول ارليستات60م20ع تولید دارو
كپسول جم فيبروزيل 300م گ 100 ع تولید دارو
کپسول لانسو پرازول 15م 14 ع تولید دارو
کپسول لانسو پرازول 30 م 14 ع تولید دارو
سوسپانسيون آلومينيوم - توت فرنگي داروسازي سها
سوسپانسيون آلومينيوم - مخلوط ميوه داروسازي سها
سوسپانسيون آلومينيوم - نعنا و ليمو داروسازي سها
سوسپانسيون ايبو پروفن داروسازي سها
سوسپانسيون منيزيم هيدروکسايد داروسازي سها
شربت رانيتيدين داروسازي سها
شربت کتوتيفن فومارات داروسازي سها
قرص ايزوسوربايد 10م گ 100 ع داروسازي سها
قرص تيزانيدين 4 م گ 30 ع داروسازي سها
قرص سوکرالفيت 500 م گ 100 ع داروسازي سها
قرص فيناسترايد 5 م گ 30 ع داروسازي سها
قرص لتروزول 2.5 م گ 30 ع داروسازي سها
قرص نيتروفورانتوئين 100 م گ داروسازي سها
قرص کاپتو پريل 25 م گ 100 ع داروسازي سها
کپسول آسيفن 30 ع داروسازي سها
کپسول کليندامايسين 150 م گ 30 ع داروسازي سها
کپسول کليندامايسين 300 م گ 30 ع داروسازي سها
الگزير ديفين هيدرامين داروسازي مينا
شامپو عسل پريزن200م داروسازي مينا
شربت استامينوفن60م ل داروسازي مينا
شربت برم هگزين60م ل داروسازي مينا
شربت دكسترومتورفان60م ل داروسازي مينا
شربت دكسترومتورفان-پي60م ل داروسازي مينا
شربت گياهي تيميان داروسازي مينا
شربت گياهي تيميان بدون قند داروسازي مينا
شربت گياهي والريك داروسازي مينا
شربت ميناپرازين داروسازي مينا
قرص آلومينيوم ام جي 100 ع داروسازي مينا
قرص استامينوفن كديين10م100ع داروسازي مينا
قرص اف.آ.مينا(فوليك اسيد1م)60ع داروسازي مينا
قرص ب سيكس مينا(B6ويتامين) 100ع داروسازي مينا
قرص گياهي ميناسيج(مريم گلي)30ع داروسازي مينا
قرص گياهي والريك30ع داروسازي مينا
قرص مينا كلد100 عدد داروسازي مينا
محلول ماينوكسيديل 2% - داروسازي مينا
محلول ماينوكسيديل 5% داروسازي مينا
آمپول دي هيدرو ارگوتامين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول سيتي كولين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول كلسيم گلوكونات 10عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول كلماستين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول متيل ارگونوين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
پماد زينك اكسايد دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
پماد سوختگي مينو (اسانس ليمو ) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
سافت ژل (مين ژل)ويتامين 400Eم گ 60ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
سوسپانسيون مينو ماگ ( منيزيوم هيدروكسايد ) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت استامينوفن شيشه 60م ل(طعم انگور) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت النيتين 500 م گ(كارني تين)120 م ل دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت فروس سولفات دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت كلسيم دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت گرايپ ميكسچر دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت مينو اكسپيكتورانت 60م ل دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت کارني تين 120 م ل دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كارني تين 250 م 50 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص آنتوسيانوزيدآ 20 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ارگوتامين سي 100 ع (FC) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص اسپيرنولاكتون 100م 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص اسپيرونولاكتون 25 م 100ع بليستري دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص استامينوفن كدئين 300/10م گ 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص پروپانتلين100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص تيوريدازين 25م 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص دي كلد 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص دي هيدرو ارگوتامين 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص دي هيدرو ارگوتوكسين 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ديفنوكسيلات 100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ديفنوكسيلات استريپي100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ديفنوكسيلات بليستر100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص سديم والپروات 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص سديم والپروات100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص فلووكسامين 50 م 30 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص فيتوناديون 25 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص فيتوناديون بليستري30عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم D روكش دار مينو 60ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم د جوشان تيوپ 10ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم كربنات 50 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم ويتامين ث جوشان دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلماستين 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص گلي بنگلاميد100ع(بليستر) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متفورمين 500 م 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متفورمين500(بليستر)100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متيل ارگونوين 100 عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متيل ارگونوين100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو برو موكريپتين 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو تيوريد ازين 10 م 100 ع - اف سي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو تيوريدازين 100 م گ 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو تيوريدازين 25 م گ 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو سر ترالين 50 م 30 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو سرترالين 100م. 30ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو كلسيم فورت 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو كلسيم فورت 10 عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو كلوزاپين 100م 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص نايت كلد 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص هالوپريدول نيم 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ويتامين ث جوشان (طعم انبه) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ويتامين ث جوشان (طعم پرتقال) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
كپسول سافت ژل امگا3-60ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
پماد ويتامين آ+ د (سبحان ) سبحان دارو
پمادبتامتازون سبحان 15گ 0/1% سبحان دارو
دراژه آلزانتين(ممانتين)10م گ 30ع سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين 10 م گ 100 ع سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين 10م.گ 100ع سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين 25 م گ 100 عددي سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين50 100ع سبحان دارو
دراژه ملوكاست(مونتلوكاست)10م60عددي سبحان دارو
دراژه ملوكاست(مونتلوكاست)5م50عددي سبحان دارو
دراژه والسارتان 160 م گ سبحان دارو
دراژه والسارتان80م گ100ع سبحان دارو
ژل پيروكسيكام 0/5% سبحان دارو
ژل ديكلوفناك سديم 1% سبحان دارو
قرص آتنولول 50 م.گ 100ع سبحان دارو
قرص آتنولول100م گ30ع سبحان دارو
قرص آتورواستاتين10م گ 30ع سبحان دارو
قرص آتورواستاتين20م گ30ع سبحان دارو
قرص آتورواستاتين40م گ 30ع سبحان دارو
قرص آلپرازولام 0/5 م.گ 100ع سبحان دارو
قرص آلزانتين 5 م گ سبحان دارو
قرص آملوديپين سبحان5م گ30ع سبحان دارو
قرص ابيليزول(آري پيپرازول)10م گ سبحان دارو
قرص ابيليزول(آري پيپرازول)15م گ سبحان دارو
قرص ابيليزول(آري پيپرازول)5م گ سبحان دارو
قرص ازتكس 10م 30ع (ازتيمايب) سبحان دارو
قرص اسيدنيكوتينيك100م100ع سبحان دارو
قرص اسيدنيكوتينيك25م100ع سبحان دارو
قرص اكس كارپين 150م 100ع سبحان دارو
قرص اكس كارپين 300م.گ100ع سبحان دارو
قرص اگزازپام 10م.گ 100ع سبحان دارو
قرص الانزاپين 5م گ 100 عددي سبحان دارو
قرص انالاپريل مالئات20م.گ 100ع سبحان دارو
قرص انالاپريل مالئات5م.گ 100ع سبحان دارو
قرص پريميدون250م.100ع سبحان دارو
قرص تريامترن اچ سبحان - 100ع سبحان دارو
قرص تريفلوپرازين1م.گ100ع سبحان دارو
قرص توپيرامات 100 م.گ60ع سبحان دارو
قرص توپيرامات 25 م.گ60ع سبحان دارو
قرص توپيرامات 50 م.گ60ع سبحان دارو
قرص توپيرامات100م60ع سبحان دارو
قرص دايمتيكون سبحان 100ع سبحان دارو
قرص دونپزيل 10 م گ 30عددي سبحان دارو
قرص دونپزيل 5 م گ 30عددي سبحان دارو
قرص ديازپام 10م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ديازپام 5م گ 100ع سبحان دارو
قرص ديكلوفناك سديم 25م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ديكلوفناك سديم 50م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ديلتيازم 60م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ريسپريدون 1م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ريسپريدون 4م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ريسپريدون2 م گ 100 ع سبحان دارو
قرص زولپيدم 10 م گ - 100 ع سبحان دارو
قرص زولپيدم 5 م گ - 100 ع سبحان دارو
قرص سرترالين 50 م گ سبحان 30 ع سبحان دارو
قرص سوكارديل(كاروديلول) 6/25م. 30ع سبحان دارو
قرص سيتالوپرام20م گ30ع سبحان دارو
قرص سيتالوپرام40م گ30ع سبحان دارو
قرص سيزاپرايد10م.گ100ع سبحان دارو
قرص فلووكسامين100م گ15ع سبحان دارو
قرص فلووكسامين50م گ30ع سبحان دارو
قرص كاربامازپين 100ع (بليستر) سبحان دارو
قرص كلرديازپوكسايدسبحان 5 م گ 100ع سبحان دارو
قرص كلسيم دي 500م. 50ع سبحان دارو
قرص كلوزاپين 25م.گ 100ع سبحان دارو
قرص كلوزاپين100م گ 30ع سبحان دارو
قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع سبحان دارو
قرص كلونازپام2 سبحان دارو
قرص كليدينيوم سي 100ع سبحان دارو
قرص كوتريموكسازول400م گ بزرگسالان 100ع سبحان دارو
قرص لاموتريژن100(50ع) سبحان دارو
قرص لاموتريژن25م گ100ع سبحان دارو
قرص لاموژين 50 م گ 30ع سبحان دارو
قرص لوراتادين 10 م 100 ع سبحان دارو
قرص ناپروكسن500م گ50ع سبحان دارو
قرص نورتريپتيلين 25 م گ100ع سبحان دارو
قرص نورتريپتيلين10م.گ100ع سبحان دارو
قرص هالوپريدول0/5م .گ 100ع سبحان دارو
قرص هالوپريدول5م گ 100ع سبحان دارو
قرص وراپاميل 40 م گ 100ع سبحان دارو
قطره هالوپريدول سبحان دارو
كپسول امپرازول 20 م 14ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين 50 م گ 60ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين 75 م گ 60ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين150م.گ60ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين200م.گ50ع سبحان دارو
كپسول سواسيد(لانسوپرازول)15م گ30ع سبحان دارو
كپسول سواسيد(لانسوپرازول)30م گ30ع سبحان دارو
كپسول فنوفيبرات200م.گ 50ع سبحان دارو
كپسول نيوفن 50 ع سبحان دارو
كرم سيلور سولفاديازين 50گ سبحان دارو
كرم سيلورسولفاديازين500گ سبحان دارو
كرم كالامين سبحان 8 درصد سبحان دارو
كرم كروتاميتون30گ 10% سبحان دارو
كرم هيدروكينون4%30گرمي سبحان دارو
کپسول فنوفيبرات 100 م گ - 60 ع سبحان دارو
گاز وازلينه استريل تك پدي 10 عددي كاوه (باند و گاز پنبه)
روغن كرچك خوش طعم كاسترومالاگزاتيو کیمیاگرتوس
شربت آويشن كامپاند کیمیاگرتوس
شربت اشتهاآور120م کیمیاگرتوس
شربت ايموژن کیمیاگرتوس
شربت زينكلد کیمیاگرتوس
شربت گل بنفشه120م کیمیاگرتوس
شربت گل گاوزبان کیمیاگرتوس
شربت ملين تمبر هندي 60 م کیمیاگرتوس
شربت ملين تمبر هندي 60 م کیمیاگرتوس
شربت ملين سنا 60 م کیمیاگرتوس
شربت ملين سنا60م کیمیاگرتوس
قطره گوشي گلسيرين فنيكه 10 سي سي کیمیاگرتوس
قطره ميخچه و زگيل کیمیاگرتوس
كپسول تاخيري10ع کیمیاگرتوس
كپسول سوء هاضمه30عددي کیمیاگرتوس
كپسول لاغري60ع کیمیاگرتوس
گلسيرين 60 گرمي کیمیاگرتوس
محلول دهاني ويوله دوژانسين کیمیاگرتوس
محلول موضعي (آب آليبور ) کیمیاگرتوس