محصولات

شرکت قاسم ایران از شعب پخش بسیاری در کشور برخوردار می باشد. این شرکت به توزیع انواع مواد غذایی (شیرینی و شکلات٬ آشامیدنی٬ شیر خشک)، انواع داروها، لوازم آرایشی، مواد شوینده و بهداشتی اقدام نموده و توانسته خدمات ارزنده ای را به هموطنان عزیز ارائه نماید. محصولات توزیعی شرکت قاسم ایران بسیار متنوع می باشد و در دسته های مختلفی از جمله انواع محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی طبقه بندی می گردد.نام محصول نام شرکت تولید کننده دریافت کاتالوگ
اسپري ليدوكائين 10% 100 سي سي ایران دارو
اسپري ليدوكائين10%50سي سي ایران دارو
پماد اريترومايسين چشمي0/5% 3گرمي ایران دارو
پماد تتراسايكلين چشمي 1% 3گرمي ایران دارو
پماد تتراسايكلين چشمي1% 3گرمي ایران دارو
پماد تريا مسينولون ان ان 15گرمي ایران دارو
پماد تريامسينولون 0/1% 15گرمي ایران دارو
پماداريترومايسين چشمي0.5%_3گرمي ایران دارو
پماداريترومايسين چشمي0/5% 3گرمي ایران دارو
پمادتتراسايكلين 3% 15گرمي ایران دارو
پمادويتامين آ چشمي3گرمي ایران دارو
پودر وي.ام.پروتئين 10ع باطعم شكلات و موز ایران دارو
پودر وي.ام.پروتئين10ع با طعم شكلات ایران دارو
ژل ترتينوئين 0/025% 15گرمي ایران دارو
ژل كليندامايسين1% 15گرمي ایران دارو
شربت ب كمپلكس 60 سي سي ایران دارو
شربت كلرفنيرآمين 60سي سي ایران دارو
شربت لورادين 60 سي سي ایران دارو
شربت مولتي ويتامين 60سي سي ایران دارو
قرص آمي تريپتيلين10م. 100ع ایران دارو
قرص آمي تريپتيلين25م100ع ایران دارو
قرص آمي تريپتيلين50م100ع ایران دارو
قرص استئو-دي ( كلسيم دي )50ع ایران دارو
قرص استئو-دي(كلسيم دي) 50ع ایران دارو
قرص استازولاميد 250م100ع ایران دارو
قرص استامينوفن كافئين500/65م30ع ایران دارو
قرص اكسي بوتينين 5م 100ع ایران دارو
قرص ايرا دايميتيكون 40م.100ع ایران دارو
قرص ايرا -رانيتيدين150م 100ع ایران دارو
قرص بوسپانكس (بوسپيرون 5م )100ع ایران دارو
قرص پتافناك(ديكلوفناك پتاسيم)30ع ایران دارو
قرص تريامترن اچ100ع ایران دارو
قرص تريامترن اچ100عددي ایران دارو
قرص تريفن( تري هگزي فنيديل ) 2م 100ع ایران دارو
قرص سايمتيدين 200م 100ع ایران دارو
قرص فوليك اسيد 1 م 100 ع ایران دارو
قرص كاپتوپريل 25م 100ع ایران دارو
قرص كاپتوپريل 50م100ع ایران دارو
قرص كلرفنيرآمين 4م100ع ایران دارو
قرص ملوكسيكام15م30ع ایران دارو
قرص ممانتين 10م30ع ایران دارو
قرص ناپروكلد30ع ایران دارو
قرص يوهمبين 2م100ع ایران دارو
قرص يوهمبين5/4م 30ع ایران دارو
كپسول ارليستات 60م 30ع ایران دارو
كپسول پنتوپرازول 40م30ع ایران دارو
كپسول تتراسايكلين 250م 100ع ایران دارو
كپسول داكسي سايكلين 100م 100ع ایران دارو
كپسول گاباتين(گاباپنتين)100م.30ع ایران دارو
كپسول گاباتين(گاباپنتين)300م.30ع ایران دارو
كپسول گاباتين(گاباپنتين)400م.30ع ایران دارو
كپسول مولتي ويتامين + مينرال 100ع ایران دارو
كپسول مولتي ويتامين تراپوتيك 100ع ایران دارو
كپسول نالتروكسون 25م 30ع ایران دارو
كپسول نالتروكسون 50م30ع ایران دارو
كپسول هماتنيك 100ع ایران دارو
كرم ترتينوئين 0/05% 15گرمي ایران دارو
كرم تريامسينولون 0/1% 15گرمي ایران دارو
قرص ايزن پلاس27گ60ع(VITALIA) بازرگاني اسپيدشاهد
قرص جوشان ويتامين ث 20 ع (ويتالي) بازرگاني اسپيدشاهد
قرص منيزيم و کلسيم 150 عددي بازرگاني اسپيدشاهد
قرص مولتي ويتامين مينرال100ع ويتالي بازرگاني اسپيدشاهد
کپسول زينک پلاس 27 گ 60 ع (VITALIA) بازرگاني اسپيدشاهد
چسب زخم200عددي پلاستيكي بهنوار بهنوار
اسكراب پوويدون آيداين- بهوزان 7/5% يك ل بهوزان
پماد آنتي هموروئيد 15 گ بهوزان
پماد سوختگي - بهوزان 30 گ بهوزان
پماد كلو بتازول - بهوزان 0/05% 15گ بهوزان
پماد موضعي بتامتازون- بهوزان 0/1% 15گ بهوزان
پماد موضعي تريامسينولون- بهوزان 0/1% 15گ بهوزان
پماد موضعي فلوئوسينولون- بهوزان 0/025% 15گ بهوزان
پماد موضعي موپيروسين2% بهوزان
پماد موضعي هيدروكورتيزون-بهوزان0/1% 15گ بهوزان
پماد ويتامين A+D - بهوزان 30 گ بهوزان
دهان شويه بنزيدامين 0/15% 120 م ل بهوزان
دوش واژينال پوويدون آيداين 10% 250 م ل بهوزان
ژل پپروكسيكام بهوزان
ژل موضعي ديكلوفناك بهوزان 1%- 60گ بهوزان
ژل موضعي كليندامايسين 1% 15گ بهوزان
ژل واژينال پوويدون آيداين - بهوزان 10% 80 گ بهوزان
ژل واژينال مترو نيدازول 0/75 بهوزان بهوزان
شامپو كتوكونازول 2% 100 م ل بهوزان
شياف استامينوفن اطفال بهوزان 125 م گ 10 ع بهوزان
شياف استامينوفن بزرگسالان - بهوزان 325 م گ 10 ع بهوزان
شياف ايندومتاسين 100م گ 5ع بهوزان
شياف پروژستون(ركتال-واژينال)-400م گ 5 ع بهوزان
شياف ديازپام5م گ-5ع بهوزان
شياف ديكلوفناك - بهوزان 100 م گ 5 ع بهوزان
شياف ناپروكسن 500 م گ 5ع بهوزان
كرم آداپالن بهوزان
كرم موضعي آسيكلوير 5% 10 گ بهوزان
كرم موضعي تربينافين 1% 15 گ بهوزان
كرم موضعي كتوكونازول - بهوزان 2% 30 گ بهوزان
كرم موضعي كلوبتازول5% بهوزان
كرم موضعي كلوتريمازول - بهوزان 1% 15گ بهوزان
كرم موضعي منوبنزون - بهوزان 20% 30 گرمي بهوزان
كرم موضعي ميكونازول - بهوزان 2% 30 گ بهوزان
كرم موضعي نيتروفورازون - بهوزان 0/2 % 30 گ بهوزان
كرم موضعي هيدروكنيون بهوزان4% 30 گ بهوزان
كرم واژينال تريپل سولفا 78 گ بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول - بهوزان 1% 50 گ بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول بهوزان 2% بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول2% 50گ بهوزان
كرم واژينال كليندامايسين - بهوزان 2% 40 گ بهوزان
كرم واژينال ميكونازول- بهوزان 2% 45گ بهوزان
لوسيون كالامين بهوزان 8%60 م ل بهوزان
لوسيون كلوبتازول - بهوزان0/05 % 25 م ل بهوزان
لوسيون ليندان 1% 60 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين - 10% 250 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين - بهوزان 10% 60 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين - بهوزان 10% گالني بهوزان
محلول پوويدون آيداين- بهوزان 10% 250 م ل بهوزان
محلول پوويدون آيداين- بهوزان 10% يك ل بهوزان
محلول ضد عفوني كننده ميوه وسبزي بنزالكونيوم 10% 250 م بهوزان
محلول موضعي كلوتريمازول - بهوزان 1% 20 م ل بهوزان
محلول موضعي كلوتريمازول1%20م ل بهوزان
محلول همودياليز اسيدي 2 5ل بهوزان
سوسپانسيون فورازوليدون پاک دارو
سوسپانسيون كوتريموكسازول پاک دارو
شربت سرماخوردگي كودكان پاک دارو
شربت لوراتادين پاک دارو
شربت اكسپكتورانت كدئين60م پاک دارو
شربت اكسپكتورانت60 م پاک دارو
شربت پرومتازين پاک دارو
شربت لاكتولوز پاک دارو
شربت لوپراميد پاک دارو
محلول اريترومايسين2% پاک دارو
محلول اريترومايسين4% پاک دارو
محلول كليندامايسين1% پاک دارو
محلول ماينوكسيديل2% پاک دارو
محلول ماينوكسيديل5% پاک دارو
محلول موضعي تربينافين1% پاک دارو
قرص ديلي مولتي ويتامين100ع توسعه سلامت سبز آسيا
قرص ويتامين ث جويدني100ع توسعه سلامت سبز آسيا
كپسول آگنول48ع(مكمل چشمي) توسعه سلامت سبز آسيا
كپسول زينك پلاس BAKANASAN آلمان 48 ع توسعه سلامت سبز آسيا
كپسول سيليكا + كيو 10 BAKANASAN آْلمان 60ع توسعه سلامت سبز آسيا
كپسول لينكس180ع توسعه سلامت سبز آسيا
آمپول برم هگزين 2 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول پرانول (پروپرانولول) 1 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول تيدي كولين 250 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول دي سيكلومين 20 م گ 10 ع تولید دارو
آمپول ديسپاسمين 100ع ( هيوسين 20م گ) تولید دارو
آمپول ديسپاسمين(هيوسين20م گ)10 عددي تولید دارو
آمپول سيكلومين 10 ع تولید دارو
آمپول نالوكسان 0/4 م گ 10 ع تولید دارو
پماد ترموراب 19 گ ويكس تولید دارو
پماد ترموراب 38 گ ويكس تولید دارو
پماد ويتامين آو د 30 گ تولید دارو
پوويدون آيوداين 10 درصد 1 ل تولید دارو
پويدون اسكراب 7/5 درصد 1 ل تولید دارو
پويدون ايوداين 10% 250 سي سي تولید دارو
توليدين ( پوويدون 10% 60 سي سي ) تولید دارو
دراژه بيزاكوديل 5 م ل 100 ع تولید دارو
دراژه ديسيكلومين 10 م گ 100 ع تولید دارو
دراژه ستريزين10م100ع تولید دارو
دراژه كلوبوتينول 40 م گ 100 ع تولید دارو
ژل لوبريكانت 82 گ تولید دارو
ژل موضعي آداپالن 1% 30 گ تولید دارو
ژل موضعي تيدي رز (رزماري) 30 گ تولید دارو
ژل واژينال پوويدون 10 درصد 80 گ تولید دارو
سوسپانسيون آزيترومايسين200م تولید دارو
سوسپانسيون گسترال ( آلومينيوم ام جي اس ) تولید دارو
شربت برونكوتيدي 120 م ل تولید دارو
شربت دكسترومتورفان 60 م تولید دارو
شربت ديسيكلومين 60 م ل تولید دارو
شربت رانيتيدين75م-240م ل تولید دارو
شربت كوفكس (اكسپكتورانت) 60 م ل تولید دارو
شربت گايول 60 م ل ( گايا فنزين ) تولید دارو
شربت لاكتولوز 240 م تولید دارو
شربت موكولين (برم هگزين) 60 م ل تولید دارو
شياف ايندوساپ( ايندومتاسين 100 م گ ) 10 ع تولید دارو
شياف بيزاكوديل 10 م 10 ع تولید دارو
شياف بيزاكوديل اطفال 5 م. 10ع تولید دارو
قرص آتنولول 100 م گ 100 ع تولید دارو
قرص آكسار 100 ع ( AXAR ) تولید دارو
قرص آلومينيوم ام جي اس 100 ع تولید دارو
قرص افلو کينول(افلو کساسين)200م 20ع تولید دارو
قرص ال - کارنيتين 250 م 50 ع تولید دارو
قرص ايزوپرين 10 م گ ( ايزوكسوپرين 100 ع ) تولید دارو
قرص ايزوربايد 10م گ 100ع تولید دارو
قرص پرانول 10 ميلي 100ع تولید دارو
قرص پرانول 40 ميلي 100ع تولید دارو
قرص تداسا ( آ اس آ ) 100م گ 100 ع تولید دارو
قرص جينكو تيدي 40 م 100 ع تولید دارو
قرص ديپريد امول 25 م گ 100 ع تولید دارو
قرص ديپريدامول 75م گ 100ع تولید دارو
قرص رليكول( سرما خوردگي بزرگسالان )100 ع تولید دارو
قرص سدارين 10 م گ 100 ع ( اگزازپام 10 م گ ) تولید دارو
قرص كلونيدين 0/2 م گ 100 ع تولید دارو
قرص ملكوكسيكام 15م30ع تولید دارو
قرص ملوكسيكام7/5م 30ع تولید دارو
قرص ممانتين10م30ع تولید دارو
قرص موكولين 8 م گ ( برم هگزين ) 100 ع تولید دارو
قرص مونته لوکاست 10م 30ع تولید دارو
قرص نيفيد يپين10 م 50ع تولید دارو
قرص هيوسين 10م گ 100ع تولید دارو
قطره آكوا-درين (سولفاستاميد)10 درصد چشمي تولید دارو
قطره آكوا-درين (سولفاستاميد)20 درصد چشمي تولید دارو
قطره استامينوفن تيدي تولید دارو
قطره پدياويت ( مولتي ويتامين + آهن ) تولید دارو
قطره خوراکي تيدوکاف(كلوبوتينول)15م تولید دارو
قطره خوراکي دايمتيکس 30م ل(گياهي) تولید دارو
قطره دايمتين تولید دارو
قطره دكسترومتورفان تولید دارو
قطره نفازولين بيني 0/05 درصد تولید دارو
قطره ويتامين آ+د(اطفال)باق چکان 15م تولید دارو
قلم ضد احتقان بيني تولید دارو
كپسول آزيترومايسين250م 6 ع تولید دارو
كپسول ارليستات120م20ع تولید دارو
كپسول ارليستات60م20ع تولید دارو
كپسول جم فيبروزيل 300م گ 100 ع تولید دارو
کپسول لانسو پرازول 15م 14 ع تولید دارو
کپسول لانسو پرازول 30 م 14 ع تولید دارو
استريل درپ جراحي42*40 جلال آرا
پانسمان آنژيوکت 3000 Opsite 7*9 IV جلال آرا
پانسمان اسپري فيلم شفاف100ml جلال آرا
پانسمان جراحي پريماپور10*8 جلال آرا
پانسمان جراحي پريماپور25*10 جلال آرا
پانسمان جراحي پريماپور30*10 جلال آرا
پانسمان جراحي ضدآب12*10 جلال آرا
پانسمان جراحي ضدآب15.5*8.5 جلال آرا
پانسمان جراحي ضدآب30*10 جلال آرا
پانسمان جراحي ضدآب6.5*5 جلال آرا
پانسمان جراحي ضدآب9.5*8.5 جلال آرا
پانسمان شفاف12*10 جلال آرا
پانسمان شفاف20*15 جلال آرا
سرنگ انسولين30 B Braun جهان تيوا آرا
شربت انجير(فيژيتول) دارو درمان پارس
شربت فيگ پلاس(انجير- ترنجبين) دارو درمان پارس
شربت فيگ پلاس(انجيروترنجبين)60م دارو درمان پارس
شربت گياهي تيموزان120م ل(آويشن وعسل) دارو درمان پارس
شربت گياهي تيموزان60م ل(آويشن وعسل) دارو درمان پارس
قرص پنتوپرازول40م گ28ع دارو درمان پارس
قرص تولترودين1م گ 30ع دارو درمان پارس
قرص تولترودين2م گ30ع دارو درمان پارس
قرص دونپزيل 10 م گ 30 ع دارو درمان پارس
قرص دونپزيل5م گ30ع دارو درمان پارس
قرص سيتالوپرام20 م گ30ع دارو درمان پارس
قرص سيمواستاتين20م30ع دارو درمان پارس
قرص فكسوفنادين60م30ع دارو درمان پارس
قرص مبكول135م.گ50ع دارو درمان پارس
قرص ملوكسيكام15م گ100ع دارو درمان پارس
قرص ملوكسيكام7/5م گ100ع دارو درمان پارس
قرص موتيوپن 10م گ(دومپريدن)30ع دارو درمان پارس
قرص مونته لوكاست 10-30ع دارو درمان پارس
قرص والزار(والزارتان)160م گ دارو درمان پارس
قرص والزار(والزارتان)80م30ع دارو درمان پارس
كپسول نوروپنتين(گاباپنتين)100م100ع دارو درمان پارس
كپسول نوروپنتين(گاباپنتين)300م100ع دارو درمان پارس
كرم كپسايسين(فلفل)0/025_30گ دارو درمان پارس
كرم كپسايسين(فلفل)0/075_30گ دارو درمان پارس
ويال بوپي واكائين0/5%20م گ1ع دارو درمان پارس
ويال سيس پلاتين50م دارو درمان پارس
قرص آ . اس . آ 100 م گ جويدني 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص آتنولول 100 م.گ 100ع دارو سازي جالينوس
قرص آ . اس . آ 80 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص آ.اس.آ325م گ100ع بليستر دارو سازي جالينوس
قرص آتنولول50 م گ100ع دارو سازي جالينوس
قرص آلوپورينول 100 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص آنتي هيستامين دكونژستانت100ع دارو سازي جالينوس
قرص استامينوفن 325 م گ استريپ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص استامينوفن 325 م گ بليستر 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص استامينوفن 500 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص استامينوفن كدئين استريپ 10 م 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص استامينوفن كدئين بليستر 10 م 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص اگزازپام 10 م گ 100 عددي دارو سازي جالينوس
قرص دايمتيكون 40 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص دومپريدون10م30ع دارو سازي جالينوس
قرص ديمن هيدرينات 50 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص ديکلوفناک 25 م100ع دارو سازي جالينوس
قرص ديکلوفناک 50 م 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص فوليك اسيد 1 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص فوليك اسيد 5 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص كاربامازپين 200 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص كلسيم 500 م گ 100 ع (قوطي) دارو سازي جالينوس
قرص كلسيم كربنات 500 م 50 ع دارو سازي جالينوس
قرص كلسيم-د قوطي100ع دارو سازي جالينوس
قرص لوودپا-سي110م100ع دارو سازي جالينوس
قرص لوودپا-سي125م100ع دارو سازي جالينوس
قرص لوودپا-سي275م100ع دارو سازي جالينوس
قرص هيوسين10م100ع دارو سازي جالينوس
قرص ويتامين ب1 100 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص ويتامين ب1 300 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص ويتامين ب6- 40 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص يدو كينول 210 م گ 100 ع دارو سازي جالينوس
قرص کلسيم + ويتامين د 60 ع دارو سازي جالينوس
كپسول ايندومتاسين25م100ع دارو سازي جالينوس
كپسول فلوكستين20م100ع دارو سازي جالينوس
سوسپانسيون آموكسي سيلين125م.گ داروسازي آفاشيمي
سوسپانسيون آموكسي سيلين250م.گ داروسازي آفاشيمي
سوسپانسيون سفالكسين125م.گ داروسازي آفاشيمي
سوسپانسيون سفالكسين250م.گ داروسازي آفاشيمي
سوسپانسيون سفكسيم100م.گ100م.ل داروسازي آفاشيمي
سوسپانسيون سفكسيم100م.گ50م.ل داروسازي آفاشيمي
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو156 م گ داروسازي آفاشيمي
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو312 م گ داروسازي آفاشيمي
قرص سفكسيم200م.گ20ع داروسازي آفاشيمي
قرص سفكسيم400م.گ20ع داروسازي آفاشيمي
قرص كوآموكسي كلاو375م.گ20ع داروسازي آفاشيمي
قرص كوآموكسي كلاو625م.گ20ع داروسازي آفاشيمي
كپسول آموكسي سيلين250م.گ100ع داروسازي آفاشيمي
كپسول آموكسي سيلين500م.گ100ع داروسازي آفاشيمي
كپسول سفالكسين250م.گ100ع داروسازي آفاشيمي
كپسول سفالكسين500م.گ100ع داروسازي آفاشيمي
دراژه كليدينيوم سي100 ع داروسازي امين
دراژه آسپيرين(آ.اس.آ)80م100ع داروسازي امين
دراژه آمي كلوميپرامين 25م100ع داروسازي امين
دراژه آمي مترونيدازول250م100ع داروسازي امين
دراژه پنتوكسي فيلين 400م100ع داروسازي امين
دراژه تيكلوپيدين250م30ع داروسازي امين
دراژه ديلتيازم 60م 100ع داروسازي امين
دراژه سيتالوپرام20م30ع داروسازي امين
دراژه سيتالوپرام40م30ع داروسازي امين
شربت آمي گايافنزين60 م داروسازي امين
شربت آميتن(كتوتيفن)60م داروسازي امين
شربت اكسپكتورانت60م داروسازي امين
شربت پرومتازين60 م داروسازي امين
شربت ديفن هيدرامين كامپاند60 م داروسازي امين
شربت ستريزين60م داروسازي امين
شربت كيدي كلد (سرماخوردگي اطفال)60م داروسازي امين
شربت كيدي كلد(سرماخوردگي اطفال)60م داروسازي امين
قرص آتورواستاتين20م30ع داروسازي امين
قرص آكاربوز 50م 100ع داروسازي امين
قرص آكاربوز100م100ع داروسازي امين
قرص آملوديپين5م100 ع داروسازي امين
قرص زولپيدم 10م100ع داروسازي امين
قرص زولپيدم 5م100ع داروسازي امين
قرص سوپراكلد100ع داروسازي امين
قرص سيپروهپتادين4 م 100ع داروسازي امين
قرص سينازين 25م 100ع داروسازي امين
قرص سينازين75م100 ع داروسازي امين
قرص فنوباربيتال100 م100 ع داروسازي امين
قرص كتوتيفن1 م100 ع داروسازي امين
قرص لوپراميد2م100ع داروسازي امين
قرص لوواستاتين20م30ع داروسازي امين
قرص متوكاربامول500 م100 ع داروسازي امين
قرص متوكلوپراميد10م100 ع داروسازي امين
قطره استامينوفن داروسازي امين
قطره آمي متوكلوپراميد 15م داروسازي امين
قطره كتوتيفن15م ل داروسازي امين
قطره ويتن(مولتي ويتامين) 15م داروسازي امين
كپسول آمورل(آمانتادين)100 ع داروسازي امين
كپسول ترنسيد(ترانگزاميك اسيد)250 م100 ع داروسازي امين
كپسول فلوكونازول150م30ع داروسازي امين
كپسول فلوكونازول200م2ع داروسازي امين
كپسول گاباپنتين100م100ع داروسازي امين
كپسول گاباپنتين300م100ع داروسازي امين
كپسول مفناميك اسيد100 ع داروسازي امين
آمپول ب كمپلكس10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول بتامتازون 10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول بيتاوين (ويتامين ب12)100-10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول بيتاويون(ويتامين ب12)1000 داروسازي ايران هورمون
آمپول پروژسترون 25 م گ-10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول پروژسترون50م گ-10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول دپوجسترون(مدروكسي پروژست150م1ع داروسازي ايران هورمون
آمپول دپوفم (سيكلوفم )1ع داروسازي ايران هورمون
آمپول دپوكورتين40م گ(متيل پردنيزولون داروسازي ايران هورمون
آمپول دگزامتازون8م گ-10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول سان ويت(ويتامين د3)10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول كورتيران(تريامسينولون )40م گ1ع داروسازي ايران هورمون
آمپول ليدوكائين 2%-10ع داروسازي ايران هورمون
آمپول ناندرلون دكانوات داروسازي ايران هورمون
دراژه پروپيل تيراوراسيل50م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص اسپيرنولاكتون100م گ100ع داروسازي ايران هورمون
قرص اسپيرنولاكتون25م گ100ع داروسازي ايران هورمون
قرص اكسندرولون 2/5م گ- 100ع داروسازي ايران هورمون
قرص اكسي متولون50م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص اوواستاپ ال(كنتراسپتيو ال دي) داروسازي ايران هورمون
قرص اووميد(كلوميفن سيترات)50م گ-10ع داروسازي ايران هورمون
قرص بتامتازون 0/5 م گ -100ع داروسازي ايران هورمون
قرص پردنيزولون فورت50م گ100ع داروسازي ايران هورمون
قرص تاموكسيفن 10م گ-30ع داروسازي ايران هورمون
قرص تاموكسيفن20م گ30ع داروسازي ايران هورمون
قرص تربوتالين 100 ع داروسازي ايران هورمون
قرص جيستيرال(مجسترول)40م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص دگزامتازون0/5م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص رالوكسن(رالوكسيفن)60م گ30ع داروسازي ايران هورمون
قرص سيپروترون استات 50 م گ-30ع داروسازي ايران هورمون
قرص سيپروترون كمپاند21ع داروسازي ايران هورمون
قرص فلوتاميد 250م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص كابرلين(كابركولين)1م گ20ع داروسازي ايران هورمون
قرص كلازكس(گلي كلازيد)80م گ60ع داروسازي ايران هورمون
قرص كنتراسپتيو اچ دي21ع داروسازي ايران هورمون
قرص لتروفم(لتروزول)2/5م گ30ع داروسازي ايران هورمون
قرص لونژيل(لوونورژسترل)2ع داروسازي ايران هورمون
قرص لونژيل(لوونورژسترول) 2ع داروسازي ايران هورمون
قرص لووكسين(لووتيروكسين)1%-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص لووكسين(لووتيروكسين)5%-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ليوتيروئين100ع داروسازي ايران هورمون
قرص متي مازول5گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص مدروكسي پروژسترون5م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ملوكسيكام 15م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ملوكسيكام 7/5م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ناپرون 250م گ100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ناپرون(ناپروكسن)500م گ100ع داروسازي ايران هورمون
قرص نيزوپرد(پردنيزولون)5م گ-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص هيدروكورتيزون 10 م گ - 100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ويتامين ب كمپلكس100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ويتامين ب6-100ع داروسازي ايران هورمون
قرص ويتامينH(بيوتين)100ع داروسازي ايران هورمون
قرص آتنولول 50 م گ (تدافارم) 100ع داروسازي تهران دارو
قرص آملوتد 5 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص آنالاپريل 20 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص آنالاپريل 5 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص استامينوفن کديين 300/10 - 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص استامينوفن325 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص بوسپيراکس 5 م گ (بوسپيرون)100ع داروسازي تهران دارو
قرص بوسپيراکس10 م گ (بوسپيرون) 50 ع داروسازي تهران دارو
قرص تولترودين 1 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص تيزانيدين 4 م گ 30 ع داروسازي تهران دارو
قرص سيپروفلوکساسين 500 م گ 20 ع داروسازي تهران دارو
قرص فورابن 100 م (فورازوليدون) 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص لوزارتان 25 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص لوزارتان 50 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص لووسيتريزين 5 م گ 30 ع داروسازي تهران دارو
قرص مونته لوکاست 5 م گ 30 ع داروسازي تهران دارو
قرص کاپتو پريل 50 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص کاپتوپريل 25 م گ 100 ع داروسازي تهران دارو
قرص کارديلول 12.5 م گ 30 ع داروسازي تهران دارو
قرص کارديلول 25 م گ 30 ع داروسازي تهران دارو
قرص کلسي دکس 500/200 (کلسيم د )50 ع داروسازي تهران دارو
کپسول امزول 20 (امپرازول)14ع داروسازي تهران دارو
کپسول ففورکس پلاس 30 ع داروسازي تهران دارو
کپسول فلوکستين 20 - 100 ع داروسازي تهران دارو
اسپري اينهالر فلوتيكازون25/125 داروسازي جابرابن حيان
اسپري اينهالرسالبوتركس-سالبوتامول100 داروسازي جابرابن حيان
اسپري اينهالرسالمتركس(سالمترول)25م داروسازي جابرابن حيان
اسپري بيني اكسي نيكس0.1% داروسازي جابرابن حيان
اسپري تنفسي اينهالراپيراتروپيوم 20م داروسازي جابرابن حيان
اسپري تنفسي اينهالرسروييد(سالمترول25 داروسازي جابرابن حيان
اسپري تنفسي فلوهيل(فلوتيكازون125م گ) داروسازي جابرابن حيان
اسپري كرومولين سديم2%13م ل نازال داروسازي جابرابن حيان
پماد نيستات داروسازي جابرابن حيان
سوسپانسيون سفكسيم100م گ100م ل داروسازي جابرابن حيان
سوسپانسيون سفكسيم100م گ50م ل داروسازي جابرابن حيان
سوسپانسيون قطره خوراكي نيستات داروسازي جابرابن حيان
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو 156 م گ داروسازي جابرابن حيان
شربت پن وي كا250م گ داروسازي جابرابن حيان
قرص پن وي كا500م گ داروسازي جابرابن حيان
قرص سفيكسان200م گ داروسازي جابرابن حيان
قرص سفيكسان400م گ داروسازي جابرابن حيان
كپسول ژلاتين نرم ژلوپين200م گ30ع داروسازي جابرابن حيان
كپسول ژلاتين نرم ژلوپين400م گ30ع داروسازي جابرابن حيان
كپسول كفالكس 500م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال آمپي باكتام 2 - 1 گرمي داروسازي جابرابن حيان
ويال آمپي باكتام1 - 500گرمي داروسازي جابرابن حيان
ويال آمپيكسيل 1گ داروسازي جابرابن حيان
ويال آمپيكسيل500گ داروسازي جابرابن حيان
ويال ايمي پنم سيلاستاتين 500+500م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال پن 1200000 داروسازي جابرابن حيان
ويال پن 3-3-6 داروسازي جابرابن حيان
ويال پن 800 داروسازي جابرابن حيان
ويال پن پتاسيم 1000000 داروسازي جابرابن حيان
ويال پن پتاسيم 5000000 داروسازي جابرابن حيان
ويال پيپيراکتام 4 گرم / 500م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال سفتازيد 1 گ داروسازي جابرابن حيان
ويال سفتازيد 500 م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال سفتراکس 1 گ داروسازي جابرابن حيان
ويال سفتراکس 500 گ داروسازي جابرابن حيان
ويال سفزوليکس 1 م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال سفزوليکس 250 م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال سفزوليکس 500 م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال كلوگزاسيل500م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال مروپن1گرمي داروسازي جابرابن حيان
ويال مروپن500م گ داروسازي جابرابن حيان
ويال ونكو500م گ داروسازي جابرابن حيان
اسپري ليدوكائين10%-50م.ل داروسازي خوارزمي
پماد بتامتازون0.1%-15گ داروسازي خوارزمي
پمادتريامسينولون ان . ان15گ داروسازي خوارزمي
پمادهيدروكورتيزون1%-15گ داروسازي خوارزمي
شربت كلسيم داروسازي خوارزمي
شربت استامينوفن60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت اكسپكتورانت كدئين60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت اكسپكتورانت60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت برم هگزين60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت دكسترومتورفان پي60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت دكسترومتورفان60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت ديسكلومين60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت ديفن هيدرامين كامپاند60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت ديفن هيدرامين60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت ستريزين60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت سرماخوردگي اطفال60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت گايافنرين60م.ل داروسازي خوارزمي
شربت هيدروكسي زين داروسازي خوارزمي
شربت ويتا بي 150م.ل داروسازي خوارزمي
شربت ويتازينك150م.ل داروسازي خوارزمي
قرص آ.اس.آ325م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص آتورواستاتين20م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص آزيترومايسين250م.گ60ع داروسازي خوارزمي
قرص اريترومايسين400م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص استامينوفن كدئين10م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص استامينوفن325م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص افلوكساسين200م.گ20ع داروسازي خوارزمي
قرص ديفنوكسيلات2/5م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص رانيتيدين150م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص سپيروفلوكساسين500م.گ60ع داروسازي خوارزمي
قرص ستيريزين10م.گ30ع داروسازي خوارزمي
قرص سرماخوردگي بزرگسالان100 ع داروسازي خوارزمي
قرص سوماتريپتان50م.گ10ع داروسازي خوارزمي
قرص سيلركت(سيلدنافيل)100م.گ4ع داروسازي خوارزمي
قرص كلاريترومايسين500م.گ20ع داروسازي خوارزمي
قرص كلسيم د 105ع داروسازي خوارزمي
قرص كلسيم د 30ع داروسازي خوارزمي
قرص كلسيم د 30ع داروسازي خوارزمي
قرص كلسيم د100ع داروسازي خوارزمي
قرص كلونازپام 2 م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص كلونازيام 1م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص كوتريموكسازول0.80 40م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص مترونيدازول250م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص مگامن(مولتي ويتامين)100ع داروسازي خوارزمي
قرص ويتامين ب 1-100م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قرص ويتامين ب 1-300م.گ100ع داروسازي خوارزمي
قطره استامينوفن داروسازي خوارزمي
قطره دايمتيكون داروسازي خوارزمي
قطره فروس سولفات داروسازي خوارزمي
قطره متوكلوپراميد داروسازي خوارزمي
قطره آدسول(ويتامين آ-د) داروسازي خوارزمي
قطره ويتاميكس(مولتي ويتامين) داروسازي خوارزمي
كپسول آمينو1000-120ع داروسازي خوارزمي
كپسول آهن+فوليك اسيد30ع داروسازي خوارزمي
كپسول ال گلوتامين90ع داروسازي خوارزمي
كپسول امپرازول20م.گ14ع داروسازي خوارزمي
سوسپانسيون آموراكس ( آموكسي سيلين ) 250 م گ داروسازي دانا
سوسپانسيون آموراكس(آموكسي سيلين125مگ داروسازي دانا
سوسپانسيون آموكسي كلاو312م.گ(كلاموكس250/62/5م.گ) داروسازي دانا
سوسپانسيون زاكسيم 100 م گ ( سفكسيم) داروسازي دانا
سوسپانسيون زاكسيم100م گ 50م ل داروسازي دانا
سوسپانسيون سفال ـ ايكس (سفالكسين ) 250 م گ داروسازي دانا
سوسپانسيون كو آموكسي كلاو 156 م گ داروسازي دانا
شارپ بگ100م ل(سديم كلرايد0/9)وارداتي داروسازي دانا
شارپ بگ250م ل(سديم كلرايد0/9)وارداتي داروسازي دانا
قرص آلرايد(سيتريزين)10م گ (نمونه) داروسازي دانا
قرص زاكسيم(سفكسيم)200م گ 20ع داروسازي دانا
قرص زاكسيم(سفكسيم)400م گ10ع داروسازي دانا
قرص كلاموكس(آموكسي كلاو)625م گ 20ع داروسازي دانا
قرص كلاموكس375م گ(آموكسي كلاو375م گ) داروسازي دانا
كپسول آلرايد 10م گ (ستيريزين)20ع داروسازي دانا
كپسول آمپيرال 500 م گ (آمپي سيلين ) 100 ع داروسازي دانا
كپسول آموراكسي 250 م گ ( آموكسي سيلين ) 100 ع داروسازي دانا
كپسول آموكسي سيلين 500 - 100 ع داروسازي دانا
كپسول استاژل(استامينوفن) 500م گ50ع داروسازي دانا
كپسول استاژل(استامينوفن)325م گ50ع داروسازي دانا
كپسول زاكسيم200م گ20عددي(سفكسيم200م گ) داروسازي دانا
كپسول زاكسيم400م گ10عددي(سفكسيم400م گ) داروسازي دانا
كپسول ژلوفن 400 م گ ( ايبوبروفن ) 50 عددي داروسازي دانا
كپسول ژلوفن200م گ(ايبوپروفن)60ع داروسازي دانا
كپسول سفالكسين 500 - 100 ع داروسازي دانا
كپسول نرم آويژل25000(ويتامين آ)100ع داروسازي دانا
كپسول نرم آويژل50000(ويتامين آ)100ع داروسازي دانا
كپسول نرم امگا - ركس (امگا3)50ع داروسازي دانا
كپسول نرم اي ويژل 100 - 100 ع ( ويتامين 100 E ) داروسازي دانا
كپسول نرم اي ويژل200 90ع داروسازي دانا
كپسول نرم اي ويژل400(ويتامين60E400عددي) داروسازي دانا
كپسول نرم اي ويژل600 50ع داروسازي دانا
كپسول نرم ژلاكس(روغن كرچك) 1000م 50ع داروسازي دانا
كپسول نرم ژلوتيد150م گ(رانيتيدين)90ع داروسازي دانا
كپسول نرم سرماخوردگي(كلد ژل)50ع داروسازي دانا
كپسول نرم كارديوركس ويتامينA+E+امگا3 داروسازي دانا
كپسول نرم كارديوركس(ويتامين آ+ايي وامگا 3) 30 ع داروسازي دانا
كپسول نرم ويتامين د 3(D3) داروسازي دانا
كپسول نيفي ژل(نيفيديپين)10م گ100ع داروسازي دانا
ويال آب مقطر 5 سي سي 50 عددي داروسازي دانا
ويال آمپي سول1/5گ(آمپي سيلين1گ+سولباكتام0/5گ)همراه حلال داروسازي دانا
ويال آمپي سيلين سولباكتام 1/5 گ داروسازي دانا
ويال آمپي سيلين سولباكتام(آمپي سول3گ داروسازي دانا
ويال آمپي ويل (آمپي سيلين ) 500 م گ داروسازي دانا
ويال آمپي ويل (آمپي سيلين )1 م گ داروسازي دانا
ويال آمپي ويل (آمپي سيلين)500 م گ داروسازي دانا
ويال آمپي ويل(آمپي سيلين)250م گ داروسازي دانا
ويال آمپي ويل1گ(آمپي سيلين1گ) داروسازي دانا
ويال پني سيلين 400000 داروسازي دانا
ويال پني سيلين 800000 داروسازي دانا
ويال پني سيلين ال آ1200000 داروسازي دانا
ويال پني سيلين800000 داروسازي دانا
ويال پيپراتاز 2/250 م گ ( پيپيراسيلين تازو باكتام) داروسازي دانا
ويال پيپراتاز 3/375 م گ (پيپيراسيلين تازو باكتام ) داروسازي دانا
ويال پيپراتاز 4/500 م گ (پيپيراسيلين تازو باكتام) داروسازي دانا
ويال زاكو سفتر ياكسون 500 م گ داروسازي دانا
ويال زاكو سفترياكسون 250م داروسازي دانا
ويال زاكو سفترياكسون 500م داروسازي دانا
ويال زاكو سفترياكسون250م داروسازي دانا
ويال زاكوپني سيلين ال - آ 1200000 داروسازي دانا
ويال زاكوپني سيلين3-3-6 داروسازي دانا
ويال زاكوسفتر ياكسون 1 گ داروسازي دانا
ويال زاكوسفتر ياكسون1گ داروسازي دانا
ويال سپيماكس 1000 م گ (سفپيم ) داروسازي دانا
ويال سپيماكس 2000م گ(سفپيم 2گ) داروسازي دانا
ويال سفازولين 1 گ داروسازي دانا
ويال سفازولين 500 م گ داروسازي دانا
ويال سفازولين 500م گ داروسازي دانا
ويال سفازولين1گ داروسازي دانا
ويال سفتازيديم 1 م گ داروسازي دانا
ويال سفتازيديم 2 م گ داروسازي دانا
ويال سفتازيديم 500 م داروسازي دانا
ويال سفتي زوكسيم 1 گ داروسازي دانا
ويال سفتي زوكسيم1گ داروسازي دانا
ويال سفتي زوكسيم500 م گ داروسازي دانا
ويال سيلاويل500م گ20عددي(ايمي پنم سيلاستاتين500+500) داروسازي دانا
ويال كلوگزاسيلين 500 م گ داروسازي دانا
ويال مروكسان1گرمي(مروپنم) داروسازي دانا
ويال مروكسان500م گ(مروپنم) داروسازي دانا
ويال وانكوماكس500م گ(وانكومايسين) داروسازي دانا
ويال وانكوماكسي 500 م گ داروسازي دانا
سوسپانسيون آلومينيوم - توت فرنگي داروسازي سها
سوسپانسيون آلومينيوم - مخلوط ميوه داروسازي سها
سوسپانسيون آلومينيوم - نعنا و ليمو داروسازي سها
سوسپانسيون ايبو پروفن داروسازي سها
سوسپانسيون منيزيم هيدروکسايد داروسازي سها
شربت رانيتيدين داروسازي سها
شربت کتوتيفن فومارات داروسازي سها
قرص ايزوسوربايد 10م گ 100 ع داروسازي سها
قرص تيزانيدين 4 م گ 30 ع داروسازي سها
قرص سوکرالفيت 500 م گ 100 ع داروسازي سها
قرص فيناسترايد 5 م گ 30 ع داروسازي سها
قرص لتروزول 2.5 م گ 30 ع داروسازي سها
قرص نيتروفورانتوئين 100 م گ داروسازي سها
قرص کاپتو پريل 25 م گ 100 ع داروسازي سها
کپسول آسيفن 30 ع داروسازي سها
کپسول کليندامايسين 150 م گ 30 ع داروسازي سها
کپسول کليندامايسين 300 م گ 30 ع داروسازي سها
آمپول (B6)ويبسيكس100م گ2م ل 10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول آتراكوريوم50م گ5م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول آكسي تيپ(اكسي توسين)10م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول آكسي تيپ(اكسي توسين)5م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول آكنيديك(بي پريدن)5م گ/م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول آمينوديك250م گ/10م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول آندرون(تستسترون)100م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول آندرون(تستسترون)250م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ايپاسين(آميكاسين)100م گ/2م10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ايپاسين(آميكاسين)500م گ/2م10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ايپاكلسين(كلسي توئين)1م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ايپوستيگمين0/5م گ/1م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ايپوستيگمين2/5م گ/1م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ايپوكورت(هيدروكورتيزون100م2م10 داروسازي كاسپين تامين
آمپول ايپي كلومين20م گ/2م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول بتازون(بتامتازون)4م گ/م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول بويكام(ب كمپلكس)2م ل100ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول پاميدات(پاميدرونات)90مگ10مل1ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول پلاديك10م گ/2م ل100 داروسازي كاسپين تامين
آمپول پلاديك10م گ/2م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ترانگزيپ500م گ/5م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول تري فلوزيك1م گ/1م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول جنتاديك20م گ2م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول جنتاديك40م گ/1م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول جنتاديك80م گ/2م ل10 ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول جنتاديك80م گ/2م ل100ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول دالاديك300م گ/2م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول دالاديک(کليندامايسين)600م4م 5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول دپاديك(دوپامين)200م گ/5م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول دگزاديك(دگزامتازون)8م گ2م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول دگزاديك(دگزامتازون)8م گ2مل100ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول دي تري كل(ويتامين د 3)10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ديكاترو(آتروپين)0/5م گ/م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول رانيتيدين50م گ2م ل 10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول رزمايد(فورزمايد)20م گ2م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول رزمايد(فورزمايد)40م گ/4م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول روكاميكس20م گ/م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ريلاكسي مول1000م گ10م ل 5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول زپاديك(دپازپام)10م گ/2م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول زپاديك(ديازپام)10م گ/2م ل100ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول سوماتريپتان0/5 م ل 1ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول كوتريموكسازول400/80م گ م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول گرانيك(گرانيسترون)3م گ/3م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول لوفديك(ديكلوفناك)75م گ3م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ليگنوديك(ليدوكائين)1%-5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ليگنوديك(ليدوكائين)2%5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول متيل پردنيزولون40م گ/م ل1ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ناندرودك(ناندرلون)10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول نوروتامين 5ع(B1وB6وB12) داروسازي كاسپين تامين
آمپول نيترال(نيتروگليسيرين10مگ5مل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول نيترال(نيتروگليسيرين5مگ5مل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول هالوديك(هالوپريدول)5م گ/1م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول هپاروديك(هپارين)10000م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول هپاروديك(هپارين)5000م ل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول هيدانتيك(فني توئين)250م گ5مل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول هيستاديك(كلرفنيرآمين)10مگ مل5ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول هيوسيديك(هيوسين)20م گ 10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول هيوسيديك(هيوسين)20م گ100ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ويبالمين(ب12)1000م گ/م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ويتامين ب6-300م گ2م ل100ع داروسازي كاسپين تامين
آمپول ويكاديك(ويتامين كا)10مگ/م ل10ع داروسازي كاسپين تامين
پماد ايپرونيد(آنتي هموروئيد) داروسازي كاسپين تامين
پماد متديك(متيل ساليسيلات) داروسازي كاسپين تامين
پماد منتول ساليسيلات داروسازي كاسپين تامين
پماد موپيكا داروسازي كاسپين تامين
پمادايپوزينك(زينك اكسايد)20%30گ داروسازي كاسپين تامين
ژل آكنوپال(آداپالن) داروسازي كاسپين تامين
ژل روكاميكس(پيروكسيكام) 0/5% داروسازي كاسپين تامين
شربت سالبوديك(سالبوتامول)2م گ5م ل داروسازي كاسپين تامين
شربت ستريزين داروسازي كاسپين تامين
شربت سودوافدرين30م گ/5م ل داروسازي كاسپين تامين
شياف ايپروئيد(آنتي همورئيد)10ع داروسازي كاسپين تامين
شياف اينديك(ايندومتاسين)100م گ 10ع داروسازي كاسپين تامين
شياف اينديك(ايندومتاسين)50م گ10ع داروسازي كاسپين تامين
شياف لوفديك(ديكلوفناك)50م گ 5ع داروسازي كاسپين تامين
كرم ايپانتن(دكسپانتنول) داروسازي كاسپين تامين
ويال آب مقطر5سي سي 50ع داروسازي كاسپين تامين
سوسپانسيون 156كوثر آموكسي كلاو (31+125)م.گ 100سي سي داروسازي كوثر
سوسپانسيون 250كوثر آموكسي سيلين 100 سي سي داروسازي كوثر
سوسپانسيون 457كلاويسيلين(كوآموكسي كلاو) 100سي سي داروسازي كوثر
سوسپانسيون125 كوثر آموكسي سيلين 100سي سي داروسازي كوثر
سوسپانسيون228 كلاويسيلين(كوآموكسي كلاو) 100سي سي داروسازي كوثر
سوسپانسيون312 كوثر آموكسي كلاو (62+250)م.گ 100سي سي داروسازي كوثر
قرص ايراموكس (آموكسي سيلين) 500م.30ع داروسازي كوثر
قرص پني سيلين وي500 م گ100ع داروسازي كوثر
قرص سفكسيم 200م گ10ع داروسازي كوثر
قرص سفكسيم 400م 10ع داروسازي كوثر
قرص سفكسيم200م 10ع داروسازي كوثر
قرص كوثر آموكسي كلاو 375م.20ع داروسازي كوثر
قرص كوثر آموكسي كلاو 625م-20ع داروسازي كوثر
كپسول سفالكسين 500م 100ع داروسازي كوثر
كپسول كلوگزاسيلين 500م.100ع داروسازي كوثر
كپسول كوثر آمپي سيلين 500 م. 100ع داروسازي كوثر
كپسول كوثر آموكسي سيلين 250م.120ع داروسازي كوثر
كپسول كوثر آموكسي سيلين 500م. 100ع داروسازي كوثر
ساشه سوربيتول5گ20ع داروسازي لقمان
سوسپانسيون آزيترومايسين 200 م گ داروسازي لقمان
سوسپانسيون آلومينيوم ام. جي.اس 240 م گ داروسازي لقمان
سوسپانسيون اريترومايسين 200 م گ داروسازي لقمان
سوسپانسيون سفالكسين 250 م گ 5 م ل داروسازي لقمان
سوسپانسيون سفالكسين125 م گ 5 م ل داروسازي لقمان
سوسپانسيون سفكسيم 100 م گ 5 م ل داروسازي لقمان
سوسپانسيون سفكسيم 100م گ 50 م ل داروسازي لقمان
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو156م گ داروسازي لقمان
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو312م گ داروسازي لقمان
شربت آلومينيوم هيدروكسايد 240 م گ داروسازي لقمان
قرص آ اس آ 80م گ 100ع داروسازي لقمان
قرص آزيترومايسين500م 6عددي داروسازي لقمان
قرص آموكسي كلاو625م گ20ع داروسازي لقمان
قرص اريترومايسين400م گ120ع داروسازي لقمان
قرص استامينوفن كدئين300/10م گ100ع داروسازي لقمان
قرص ايبوبروفن 400 م گ 100 ع داروسازي لقمان
قرص ايبوپروفن200م گ داروسازي لقمان
قرص ايبوپروفن400م گ100ع داروسازي لقمان
قرص بوسپيرون10 م گ100ع داروسازي لقمان
قرص بوسپيرون10م گ100ع داروسازي لقمان
قرص تادالافيل20م گ4ع داروسازي لقمان
قرص تولترودين1م گ60ع داروسازي لقمان
قرص دنپزيل10م 28عددي داروسازي لقمان
قرص دنپزيل5م گ28ع داروسازي لقمان
قرص ديازپام 10 م گ 100 ع داروسازي لقمان
قرص ديازپام 10م.گ 100ع داروسازي لقمان
قرص ديازپام 2م گ 100ع داروسازي لقمان
قرص ديازپام10م گ 100ع داروسازي لقمان
قرص ديازپام2م گ 100ع داروسازي لقمان
قرص ديازپام5م گ 100عددي داروسازي لقمان
قرص سفكسيم 200 م گ 10 ع داروسازي لقمان
قرص سفكسيم 400 م گ 10 ع داروسازي لقمان
قرص سيمو استاتين 20 م 30 عددي داروسازي لقمان
قرص سيمو استاتين 20 م گ 30 ع داروسازي لقمان
قرص فني توئين باربيتال 100عددي داروسازي لقمان
قرص فني توئين كامپاند 100 ع داروسازي لقمان
قرص كاربامازپين200م100ع داروسازي لقمان
قرص كتوتيفن 1 م گ 100 ع داروسازي لقمان
قرص كتوتيفن1م گ100ع داروسازي لقمان
قرص كلاريترومايسين500م14ع داروسازي لقمان
قرص كلونازپام2م گ100عددي داروسازي لقمان
قرص كوآموكسي كلاو375م گ20ع داروسازي لقمان
قرص لورازپام1م گ 100ع داروسازي لقمان
قرص لورازپام2م گ 100ع داروسازي لقمان
قرص لوزارتان 25 م گ 30 عددي داروسازي لقمان
قرص لوزارتان25م گ30ع داروسازي لقمان
قرص لوكرازيد(12/5م گ هيدروكلرونيازيد داروسازي لقمان
قرص متي مازول5م گ100عددي داروسازي لقمان
قرص نورتريپتيلين10م گ100ع داروسازي لقمان
قرص نورتريپتيلين25م گ100ع داروسازي لقمان
قرص والسارتان40م گ100ع داروسازي لقمان
كپسول آزيترومايسين 250 م گ 6ع داروسازي لقمان
كپسول آزيترومايسين250م گ6عددي داروسازي لقمان
كپسول آزيترومايسين250م. گ6عددي داروسازي لقمان
كپسول آموكسي سيلين 500 م گ داروسازي لقمان
كپسول ايندومتاسين25م گ 100ع داروسازي لقمان
كپسول زونيسامايد100م48ع داروسازي لقمان
كپسول زونيسامايد25م گ 48ع داروسازي لقمان
كپسول زونيسامايد50م48ع داروسازي لقمان
كپسول سفالكسين250م گ 120ع داروسازي لقمان
كپسول سفالكسين500م گ 120ع داروسازي لقمان
كپسول سفالكسين500م گ120ع داروسازي لقمان
كپسول فرفوزيمان24ع داروسازي لقمان
كپسول فلوكونازول200م7ع داروسازي لقمان
كپسول فني توئين100م گ 100ع داروسازي لقمان
كپسول لومينوفن555م گ20ع داروسازي لقمان
كلداستاپ(قرص سرماخوردگي)555م.گ30ع داروسازي لقمان
ويال ايمي پنم سيلاستاتين500+500 م گ داروسازي لقمان
ويال سديم سفازولين 1گرمي داروسازي لقمان
ويال سديم سفازولين500م گ داروسازي لقمان
ويال سفپيم 1 گ 10 عددي داروسازي لقمان
ويال سفپيم 500 م گ 10 عددي داروسازي لقمان
ويال سفپيم2گ10ع داروسازي لقمان
ويال سفتازيديم 1 گرم داروسازي لقمان
ويال سفتازيديم 500م گ داروسازي لقمان
ويال سفتازيديم2 گرمي داروسازي لقمان
ويال سفترياكسون1گ10ع داروسازي لقمان
ويال سفترياكسون500گ 10ع داروسازي لقمان
ويال سفترياكسون500م گ10ع داروسازي لقمان
ويال مروپنم1م گ 10ع داروسازي لقمان
ويال مروپنم500م گ 10ع داروسازي لقمان
دراژه هيوسين ان بوتيل برومايد100ع داروسازي مهردارو
قرص آزاتيوپرين50م گ100 ع داروسازي مهردارو
قرص آلوپورينول100م100ع داروسازي مهردارو
قرص آملوديپين 5 م گ 30ع داروسازي مهردارو
قرص آنتوسيانوزيد آ 100م20ع داروسازي مهردارو
قرص استازولاميد250م100ع داروسازي مهردارو
قرص ايزوكسوپرين10م100ع داروسازي مهردارو
قرص پاباكا500م100ع داروسازي مهردارو
قرص پروپرانولول10م100ع داروسازي مهردارو
قرص سولفاسالازين500م100ع داروسازي مهردارو
قرص فلوتاميد250م100ع داروسازي مهردارو
قرص فوروزمايد40م100ع داروسازي مهردارو
قرص فوليك اسيد1م100ع داروسازي مهردارو
قرص فوليك اسيد5م100ع داروسازي مهردارو
قرص كلرديازپوكسايد5م100ع داروسازي مهردارو
قرص كلرفنيرامين مالئات100ع داروسازي مهردارو
قرص كلسيم پانتوتنات100م100ع داروسازي مهردارو
قرص مبندازول100م گ100 ع داروسازي مهردارو
قرص نيتروفورانتوئين100م100ع داروسازي مهردارو
الگزير ديفين هيدرامين داروسازي مينا
شامپو عسل پريزن200م داروسازي مينا
شربت استامينوفن60م ل داروسازي مينا
شربت برم هگزين60م ل داروسازي مينا
شربت دكسترومتورفان60م ل داروسازي مينا
شربت دكسترومتورفان-پي60م ل داروسازي مينا
شربت گياهي تيميان داروسازي مينا
شربت گياهي تيميان بدون قند داروسازي مينا
شربت گياهي والريك داروسازي مينا
شربت ميناپرازين داروسازي مينا
قرص آلومينيوم ام جي 100 ع داروسازي مينا
قرص استامينوفن كديين10م100ع داروسازي مينا
قرص اف.آ.مينا(فوليك اسيد1م)60ع داروسازي مينا
قرص ب سيكس مينا(B6ويتامين) 100ع داروسازي مينا
قرص گياهي ميناسيج(مريم گلي)30ع داروسازي مينا
قرص گياهي والريك30ع داروسازي مينا
قرص مينا كلد100 عدد داروسازي مينا
محلول ماينوكسيديل 2% - داروسازي مينا
محلول ماينوكسيديل 5% داروسازي مينا
پودر آيونكس 454G يك عددي داروسازی مداوا
پودر ري هايدرومد20/5 - 10عددي(اوآراس) داروسازی مداوا
پودر كلستيرامين4م گ10عددي داروسازی مداوا
پودر ويتامين ث500ميلي گرم 10 عددي داروسازی مداوا
پودرمداسوربيت20عددي5م گ(پودرسوربيتول) داروسازی مداوا
قرص آلندرونات10م گ 40 عدد داروسازی مداوا
قرص استامينوفن325م گ 100عددي داروسازی مداوا
قرص استومد70م گ(آلندرونات)4عددي داروسازی مداوا
قرص اكسترافن100عددي(استامينوفن10+300) داروسازی مداوا
قرص ترامد100م گ (ترامادول100م گ)60عددي داروسازی مداوا
قرص كارويمد25م گ30عددي(كاروديلول25م گ) داروسازی مداوا
قرص كارويمد6/25م گ30عددي(كاروديلول6/25م گ) داروسازی مداوا
قرص كتوتيفن1م گ 100عددي داروسازی مداوا
قرص كلسيم د3 - 500م گ 50عددي داروسازی مداوا
قرص لوزامد25م گ100عددي(لوزارتان25م گ) داروسازی مداوا
قرص لوزامد50م گ30عددي(لوزارتان50م گ) داروسازی مداوا
قرص ليپيمد10م گ(آتورواستاتين10م گ)24 عددي داروسازی مداوا
قرص ليپيمد20م گ(آتورواستاتين20م گ)24عددي داروسازی مداوا
قرص مبندازول100م گ120 عددي داروسازی مداوا
قرص مداپريل10م گ 30عددي(ليزينوپريل10م گ) داروسازی مداوا
قرص مداپريل20م گ 30عددي(ليزينوپريل20م گ) داروسازی مداوا
قرص مداپريل5م گ 30عددي(ليزينوپريل5م گ30عددي) داروسازی مداوا
قرص مداسين1م گ100عددي(كول شيسين1م گ) داروسازی مداوا
قرص مداكسن250م گ100عددي(ناپروكسن250م گ) داروسازی مداوا
قرص مداكسن500م گ 100عددي(ناپروكسن500م گ) داروسازی مداوا
قرص مداكوينيل هيدروكسي كلروكين200م گ100عددي داروسازی مداوا
قرص مداگرا50م گ8عددي(سيلدينافيل50م گ) داروسازی مداوا
قرص مداگرن50م گ4عددي(سوماتريپتان50م گ) داروسازی مداوا
قرص مداليت8م گ(برم هگزين8م گ100عددي) داروسازی مداوا
قرص مداوسك(آملودپين5م گ)40عددي داروسازی مداوا
قرص مداويت250م گ90ع(ويتامين ث250م گ) داروسازی مداوا
قرص مدكتين200م گ100عددي(تولمتين200م گ) داروسازی مداوا
كپسول مدافناك100MG(ديكلوفناكSR) سي عددي داروسازی مداوا
كپسول مدالوسين0/4 MG- ERسي عددي(تامسولوسين) داروسازی مداوا
كپسول مدكسيب100م گ(سلكوكسيب)60عددي داروسازی مداوا
آمپول دي هيدرو ارگوتامين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول سيتي كولين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول كلسيم گلوكونات 10عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول كلماستين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
آمپول متيل ارگونوين 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
پماد زينك اكسايد دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
پماد سوختگي مينو (اسانس ليمو ) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
سافت ژل (مين ژل)ويتامين 400Eم گ 60ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
سوسپانسيون مينو ماگ ( منيزيوم هيدروكسايد ) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت استامينوفن شيشه 60م ل(طعم انگور) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت النيتين 500 م گ(كارني تين)120 م ل دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت فروس سولفات دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت كلسيم دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت گرايپ ميكسچر دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت مينو اكسپيكتورانت 60م ل دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
شربت کارني تين 120 م ل دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كارني تين 250 م 50 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص آنتوسيانوزيدآ 20 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ارگوتامين سي 100 ع (FC) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص اسپيرنولاكتون 100م 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص اسپيرونولاكتون 25 م 100ع بليستري دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص استامينوفن كدئين 300/10م گ 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص پروپانتلين100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص تيوريدازين 25م 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص دي كلد 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص دي هيدرو ارگوتامين 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص دي هيدرو ارگوتوكسين 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ديفنوكسيلات 100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ديفنوكسيلات استريپي100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ديفنوكسيلات بليستر100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص سديم والپروات 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص سديم والپروات100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص فلووكسامين 50 م 30 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص فيتوناديون 25 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص فيتوناديون بليستري30عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم D روكش دار مينو 60ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم د جوشان تيوپ 10ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم كربنات 50 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلسيم ويتامين ث جوشان دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص كلماستين 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص گلي بنگلاميد100ع(بليستر) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متفورمين 500 م 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متفورمين500(بليستر)100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متيل ارگونوين 100 عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص متيل ارگونوين100عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو برو موكريپتين 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو تيوريد ازين 10 م 100 ع - اف سي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو تيوريدازين 100 م گ 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو تيوريدازين 25 م گ 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو سر ترالين 50 م 30 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو سرترالين 100م. 30ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو كلسيم فورت 10 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو كلسيم فورت 10 عددي دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص مينو كلوزاپين 100م 100ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص نايت كلد 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص هالوپريدول نيم 100 ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ويتامين ث جوشان (طعم انبه) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
قرص ويتامين ث جوشان (طعم پرتقال) دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
كپسول سافت ژل امگا3-60ع دارويي، آرايشي و بهداشتي مينو
اسپري بهدوداين(پوويدون آيوداين)60ميلي دنیای بهداشت
اسپري بهدوكائين 10%100م.ل دنیای بهداشت
اسپري بهدوكايين 10% 50م.ل دنیای بهداشت
اسپري بيني فلوتيکازون 0/5% دنیای بهداشت
اسپري بيني اكسي متازوئين1% دنیای بهداشت
اسپري بيني بكلومتازون 0/05% دنیای بهداشت
اسپري نازال اكسي متازولين0/05%20م ل دنیای بهداشت
دهانشويه هگزوداين0/2درصد(بدون الكل) دنیای بهداشت
دي بي اسكراب(كلرهگزدين دترجنت)250م دنیای بهداشت
شامپو سلسيوم پلاس ( سلنيم سولفايد همراه نرم کننده ) دنیای بهداشت
شربت سيتريزين 5 م گ دنیای بهداشت
شربت مستر زينك 60م ل 5 م گ باطعم توت فرنگي دنیای بهداشت
شربت مستر زينك 60م ل10م گ طعم توت فرنگي دنیای بهداشت
شربت مستر زينك120م ل 5 م گ طعم توت فرنگي دنیای بهداشت
شربت مستر زينك120م ل10م گ طعم توت فرنگي دنیای بهداشت
قطره خوراكي كتوتيفن 15 م ل دنیای بهداشت
قطره دي بي سالين دنیای بهداشت
قطره فرودراپ(فروس سولفات باطعم ميوه) دنیای بهداشت
قطره مولتي فر(مولتي ويتامين+آهن) دنیای بهداشت
قطره ويتامينA+D باطعم شير دنیای بهداشت
محلول بهدوداين(پوويدون آيوداين)10%گالني دنیای بهداشت
محلول دهانشويه فلورين توتال 300م دنیای بهداشت
محلول دهانشويه هگزوداين 0/12% دنیای بهداشت
محلول دهانشويه هگزوداين0/2% دنیای بهداشت
محلول موضعي تربينافين1%(بهدوسيل) دنیای بهداشت
محلول موضعي ستريمكس(ستريميد)250م ل دنیای بهداشت
پودر او آر اس ده ساشه‌اي روز دارو
پودر پسيليوم 10 ساشه‌اي روز دارو
پودر ويتامين ث 10 ساشه روز دارو
پودراو آر اس ده ساشه اي روز دارو
پودرپسيليوم پرتقالي10ساشه اي روز دارو
دانه پسيليوم 70 گ روز دارو
قرص آتنولول100م100ع روز دارو
قرص آتورواستا تين 20م30ع روز دارو
قرص آتورواستاتين10 م 30ع روز دارو
قرص آتورواستاتين40 م 30ع روز دارو
قرص آزيترومايسين250م6ع روز دارو
قرص آزيترومايسين500م6ع روز دارو
قرص آسيكلووير800م 28ع روز دارو
قرص آلپرازولام0/5م.گ100ع روز دارو
قرص اريترومايسين200م100ع روز دارو
قرص اريترومايسين400م100 ع روز دارو
قرص استامينوفن 100 ع بليستر روز دارو
قرص استامينوفن كديين 10م 100 ع روز دارو
قرص اسيد فوليك 5 م 100 ع روز دارو
قرص الانزاپين5م گ روز دارو
قرص انالاپريل 20م 100ع روز دارو
قرص انالاپريل 5م 100ع روز دارو
قرص ايبوبروفن 200 بليستر 100 ع روز دارو
قرص ايبوبروفن 400 م 100 ع روز دارو
قرص پروپرانولول10م100ع بليستر روز دارو
قرص پروپرانولول20م.100ع روز دارو
قرص پنتوپرازول20م14ع روز دارو
قرص پنتوپرازول40م14ع روز دارو
قرص تاداراكتيل10م4ع روز دارو
قرص تاداراكتيل20م4ع روز دارو
قرص ترامادول100م.100عددي روز دارو
قرص ديكلوفناك سديم 25 م 100 ع روز دارو
قرص روز آسيكلووير 400 م 30 ع روز دارو
قرص روز آسيكلووير200م30ع روز دارو
قرص روز آملوديپين5م100ع روز دارو
قرص روز افلوكساسين 200 م.گ 20ع روز دارو
قرص روز افلوكساسين 300 م.گ 20عددي روز دارو
قرص روز پروپرانولول40م100ع بليستر روز دارو
قرص روز رانيتيدين 150م 100ع روز دارو
قرص روز ريسپريدون 2 م 20 ع روز دارو
قرص روز سرترالين50م گ 100ع روز دارو
قرص روز سيپروفلوكساسين 500 ميلي. 20عددي روز دارو
قرص روز فوليك اسيد 1 م 100ع روز دارو
قرص روز كاربامازپين200م.گ 100ع روز دارو
قرص روز لاموتريژين 100م.100ع روز دارو
قرص روز لاموتريژين 25 م. 100 ع روز دارو
قرص روز لاموتريژين 50م. 100ع روز دارو
قرص روز مبندازول 100 م 120 ع روز دارو
قرص روز ناپروكسن 500_ 100ع روز دارو
قرص روز نورتريپتلين 10 م 100 ع روز دارو
قرص روز نورتريپتلين 25 م 100 ع روز دارو
قرص روز والپروات سديم 50 ع روز دارو
قرص روزافن ( استامينوفن ) 500م 60 ع روز دارو
قرص روزافن(استامينوفن)500م60ع روز دارو
قرص ريسپريدون 1م 20 ع روز دارو
قرص ريسپريدون 4م 20 ع روز دارو
قرص سرماخوردگي بزرگسالان 100 ع روز دارو
قرص سيپروفلوكساسين 250 م 20 ع روز دارو
قرص سيلد نافيل 100 م4ع روزدارو روز دارو
قرص سيلد نافيل 50 م 4 ع روز دارو
قرص فروس سولفات 100عدد بليستر روز دارو
قرص فوليكوفر100عددي روز دارو
قرص كاپتوپريل25م 100ع روز دارو
قرص كاپتوپريل50م100ع روز دارو
قرص كتوكونازول 200 م 30 ع روز دارو
قرص كلاريترومايسين 250م.20ع روز دارو
قرص كلاريترومايسين 500م.گ20ع روز دارو
قرص كوتريموكسازول اطفال 100ع روز دارو
قرص كوتريموكسازول بزرگسالان(400/80) روز دارو
قرص لواميزول100ع بليستر روز دارو
قرص ناپروكسن 250م 100ع 50 جعبه روز دارو
قرص ناليديكسيك اسيد 100 ع 50 جعبه روز دارو
قرص هيدروكسي كلروكين سولفات روز دارو
قرص وراپاميل 40 م. 100ع روز دارو
كپسول ايتراكونازول100م1ع روز دارو
كپسول جم فيبروزل100ع روز دارو
كپسول روز امپرازول 20 م 14 ع روز دارو
كپسول روز سلوكسيب 100م.گ 100ع روز دارو
كپسول فروفول 30ع روز دارو
كپسول فلوكونازول100م.10ع روز دارو
كپسول كافي پين30ع روز دارو
كپسول لينوستات(ارليستات)120م21ع روز دارو
كپسول مفناميك اسيد 250 م.گ 100ع روز دارو
کپسول اس امپرازول 40م 14ع روز دارو
آمپول آدنوزين3م گ2م ل10ع زیست دارو درمان پارس
ست سرم ويژه فيلتردار B-Braun زیست دارو درمان پارس
قرص بتانکول 10 م گ 100 عددي زیست دارو درمان پارس
ويال اگزالي پلاتين 100 م گ 20 م ل زیست دارو درمان پارس
ويال اگزالي پلاتين 50 م گ 10 م ل زیست دارو درمان پارس
ويال تازار4/5گرمي(پيپراسيلين+تازوباكتام) زیست دارو درمان پارس
ويال جم سيتابين 1000 م گ زیست دارو درمان پارس
ويال جم سيتابين 200 م گ زیست دارو درمان پارس
ويال كربوپلاتين 50م گ 1ع زیست دارو درمان پارس
پماد ويتامين آ+ د (سبحان ) سبحان دارو
پمادبتامتازون سبحان 15گ 0/1% سبحان دارو
دراژه آلزانتين(ممانتين)10م گ 30ع سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين 10 م گ 100 ع سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين 10م.گ 100ع سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين 25 م گ 100 عددي سبحان دارو
دراژه ايمي پرامين50 100ع سبحان دارو
دراژه ملوكاست(مونتلوكاست)10م60عددي سبحان دارو
دراژه ملوكاست(مونتلوكاست)5م50عددي سبحان دارو
دراژه والسارتان 160 م گ سبحان دارو
دراژه والسارتان80م گ100ع سبحان دارو
ژل پيروكسيكام 0/5% سبحان دارو
ژل ديكلوفناك سديم 1% سبحان دارو
قرص آتنولول 50 م.گ 100ع سبحان دارو
قرص آتنولول100م گ30ع سبحان دارو
قرص آتورواستاتين10م گ 30ع سبحان دارو
قرص آتورواستاتين20م گ30ع سبحان دارو
قرص آتورواستاتين40م گ 30ع سبحان دارو
قرص آلپرازولام 0/5 م.گ 100ع سبحان دارو
قرص آلزانتين 5 م گ سبحان دارو
قرص آملوديپين سبحان5م گ30ع سبحان دارو
قرص ابيليزول(آري پيپرازول)10م گ سبحان دارو
قرص ابيليزول(آري پيپرازول)15م گ سبحان دارو
قرص ابيليزول(آري پيپرازول)5م گ سبحان دارو
قرص ازتكس 10م 30ع (ازتيمايب) سبحان دارو
قرص اسيدنيكوتينيك100م100ع سبحان دارو
قرص اسيدنيكوتينيك25م100ع سبحان دارو
قرص اكس كارپين 150م 100ع سبحان دارو
قرص اكس كارپين 300م.گ100ع سبحان دارو
قرص اگزازپام 10م.گ 100ع سبحان دارو
قرص الانزاپين 5م گ 100 عددي سبحان دارو
قرص انالاپريل مالئات20م.گ 100ع سبحان دارو
قرص انالاپريل مالئات5م.گ 100ع سبحان دارو
قرص پريميدون250م.100ع سبحان دارو
قرص تريامترن اچ سبحان - 100ع سبحان دارو
قرص تريفلوپرازين1م.گ100ع سبحان دارو
قرص توپيرامات 100 م.گ60ع سبحان دارو
قرص توپيرامات 25 م.گ60ع سبحان دارو
قرص توپيرامات 50 م.گ60ع سبحان دارو
قرص توپيرامات100م60ع سبحان دارو
قرص دايمتيكون سبحان 100ع سبحان دارو
قرص دونپزيل 10 م گ 30عددي سبحان دارو
قرص دونپزيل 5 م گ 30عددي سبحان دارو
قرص ديازپام 10م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ديازپام 5م گ 100ع سبحان دارو
قرص ديكلوفناك سديم 25م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ديكلوفناك سديم 50م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ديلتيازم 60م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ريسپريدون 1م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ريسپريدون 4م.گ 100ع سبحان دارو
قرص ريسپريدون2 م گ 100 ع سبحان دارو
قرص زولپيدم 10 م گ - 100 ع سبحان دارو
قرص زولپيدم 5 م گ - 100 ع سبحان دارو
قرص سرترالين 50 م گ سبحان 30 ع سبحان دارو
قرص سوكارديل(كاروديلول) 6/25م. 30ع سبحان دارو
قرص سيتالوپرام20م گ30ع سبحان دارو
قرص سيتالوپرام40م گ30ع سبحان دارو
قرص سيزاپرايد10م.گ100ع سبحان دارو
قرص فلووكسامين100م گ15ع سبحان دارو
قرص فلووكسامين50م گ30ع سبحان دارو
قرص كاربامازپين 100ع (بليستر) سبحان دارو
قرص كلرديازپوكسايدسبحان 5 م گ 100ع سبحان دارو
قرص كلسيم دي 500م. 50ع سبحان دارو
قرص كلوزاپين 25م.گ 100ع سبحان دارو
قرص كلوزاپين100م گ 30ع سبحان دارو
قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع سبحان دارو
قرص كلونازپام2 سبحان دارو
قرص كليدينيوم سي 100ع سبحان دارو
قرص كوتريموكسازول400م گ بزرگسالان 100ع سبحان دارو
قرص لاموتريژن100(50ع) سبحان دارو
قرص لاموتريژن25م گ100ع سبحان دارو
قرص لاموژين 50 م گ 30ع سبحان دارو
قرص لوراتادين 10 م 100 ع سبحان دارو
قرص ناپروكسن500م گ50ع سبحان دارو
قرص نورتريپتيلين 25 م گ100ع سبحان دارو
قرص نورتريپتيلين10م.گ100ع سبحان دارو
قرص هالوپريدول0/5م .گ 100ع سبحان دارو
قرص هالوپريدول5م گ 100ع سبحان دارو
قرص وراپاميل 40 م گ 100ع سبحان دارو
قطره هالوپريدول سبحان دارو
كپسول امپرازول 20 م 14ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين 50 م گ 60ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين 75 م گ 60ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين150م.گ60ع سبحان دارو
كپسول پرگابالين200م.گ50ع سبحان دارو
كپسول سواسيد(لانسوپرازول)15م گ30ع سبحان دارو
كپسول سواسيد(لانسوپرازول)30م گ30ع سبحان دارو
كپسول فنوفيبرات200م.گ 50ع سبحان دارو
كپسول نيوفن 50 ع سبحان دارو
كرم سيلور سولفاديازين 50گ سبحان دارو
كرم سيلورسولفاديازين500گ سبحان دارو
كرم كالامين سبحان 8 درصد سبحان دارو
كرم كروتاميتون30گ 10% سبحان دارو
كرم هيدروكينون4%30گرمي سبحان دارو
کپسول فنوفيبرات 100 م گ - 60 ع سبحان دارو
محلول همودياليز 2-5ل فاران شيمي تويسركان
محلول همودياليز اسيدي2-5ل فاران شيمي تويسركان
پرل امگا3-100ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
پرل امگا9-6-3 90عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
پرل اوينينگ پرايم رز اويل(روغن گل مغربي)90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
پرل روماتيدين90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
پرل روماتيدين90عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
پرل كادليور اويل180ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
پرل كوانزيم كيوتن100م30ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
پرل ويتامين اي400م100عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص سلنيوم200م 90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص فوليك اسيد1م90ع webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص كلسيم - د100ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص كلسيم منيزيم90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص گارليك(سيربدون بو)100عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص گلوكزامين ام اس ام1300م50ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص ملاتونين3م 15ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص مولتي ويتامين پريناتال100ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص مولتي ويتامين مينرال روزانه60عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص ويتامين ث (پرتقالي)90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
قرص ويتامين ث (هفت ميوه)90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
كپسول سركه سيب500م240عwebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
كپسول سوي ايزوفلاوون60عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
كپسول كوانزيم كيوتن30م60عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
كپسول گلوكزامين سولفات500م90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
كپسول گلوكزامين سولفات750م60عWebber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
كپسول گلوكزامين كندروتين900م 90ع Webber natural كارآوران طب آسيا ( كاطا)
گاز وازلينه استريل تك پدي 10 عددي كاوه (باند و گاز پنبه)
آمپول دوبوتامين 250م گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
قرص فلكائينايد100م گ-30ع گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال آسيكلووير 250م گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال آسيكلوير500م5ع گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال اگزالي پلاتين50م گ گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال بوپي واكائين0/5% 20م گ 1 ع گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال سيس پلاتين 10م گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال سيس پلاتين 50م گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال سيس پلاتين 50م گ گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال سيلانم(ايمي پنم +سيلاستاتين)500م 1ع گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال متوتركسات 5م.گ گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال متوتروكسات 50م گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ويال متيل پردنيزولون 500م گ گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
الگزير تئوفيلين جي120 سي سي لابراتوار فارما شيمي
پودر سوربيتول 5 گ 20 ع لابراتوار فارما شيمي
ژل پيروكسيكام لابراتوار فارما شيمي
سوسپانسيون ايبوپروفن لابراتوار فارما شيمي
شربت استامينوفن لابراتوار فارما شيمي
شربت ديفين هيدرامين كامپاند لابراتوار فارما شيمي
شربت لوراتادين 60 م لابراتوار فارما شيمي
شياف استامينوفن 125 م گ 5 ع لابراتوار فارما شيمي
شياف استامينوفن 325 م گ 5 ع لابراتوار فارما شيمي
شياف بيزاكوديل 10 م گ 5 ع لابراتوار فارما شيمي
شياف بيزاكوديل 5م گ 5 ع لابراتوار فارما شيمي
شياف ديكلوفناك 100 م گ 5ع لابراتوار فارما شيمي
شياف ديكلوفناك 50 م گ 5 ع لابراتوار فارما شيمي
شياف ناپروكسن 500م5ع لابراتوار فارما شيمي
قرص آ.اس.آ 80م.100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص آتنولول 100م گ100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص آتنولول100م گ 100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص استامينوفن كدئين 10م 100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص الانزاپين 5م گ 100 ع لابراتوار فارما شيمي
قرص تادالافيل 20 م 4 ع لابراتوار فارما شيمي
قرص تادالافيل10م4ع لابراتوار فارما شيمي
قرص تادالافيل20م4ع لابراتوار فارما شيمي
قرص ترامادول 100 م 100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص ديفنوكسيلات 100عددي لابراتوار فارما شيمي
قرص سرماخوردگي بزرگسالان100 ع لابراتوار فارما شيمي
قرص سرماخوردگي بزرگسالان100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص سرماخوردگي كودكان 100عددي لابراتوار فارما شيمي
قرص سيتالوپرام 20م 100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص سيتالوپرام 40 م 100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص سيلدنافيل100م4ع لابراتوار فارما شيمي
قرص سيلدنافيل50م4ع لابراتوار فارما شيمي
قرص كلسيم -د 50عددي لابراتوار فارما شيمي
قرص لوراتادين 10 م گ 100ع لابراتوار فارما شيمي
قرص لوزارتان 25 م گ 100عددي لابراتوار فارما شيمي
قرص لوزارتان 50 م گ 100ع لابراتوار فارما شيمي
كپسول آيروفول(آهن+اسيدفوليك)30ع لابراتوار فارما شيمي
كپسول تئوفيلين200م100ع لابراتوار فارما شيمي
كپسول فارماپين(استامينوفن+ايبوپروفن+كافئين)20ع لابراتوار فارما شيمي
كپسول كوآنزيم 50ع Q10 لابراتوار فارما شيمي
كرم موضعي كلوتريمازول 1% لابراتوار فارما شيمي
كرم واژينال كلوتريمازول 1% لابراتوار فارما شيمي
كرم واژينال كلوتريمازول 2% لابراتوار فارما شيمي
كرم واژينال كليندامايسين2% لابراتوار فارما شيمي
الگزير بلادوناپي بي اس اچ دي لابراتوارهاي شهردارو
دهان شويه سديم فلورايد 2 درصد لابراتوارهاي شهردارو
شامپو سلنيوم شرينگ 1 درصد لابراتوارهاي شهردارو
شامپو سلنيوم شرينگ 2/5 درصد لابراتوارهاي شهردارو
شامپو سلينيوم 2/5% اس اچ دي لابراتوارهاي شهردارو
شامپوكتوكونازول 2درصد لابراتوارهاي شهردارو
شربت ب كمپلكس (مستر بي-MR.B) لابراتوارهاي شهردارو
شربت ديفن هيدرامين ساده لابراتوارهاي شهردارو
شربت ديفن هيدرامين كامپاند اس.اچ.دي لابراتوارهاي شهردارو
شربت سرماخوردگي كودكان لابراتوارهاي شهردارو
شربت فروس سولفات اس اچ دي لابراتوارهاي شهردارو
شربت فلوكستين 60 ميلي لابراتوارهاي شهردارو
شربت كلرفنير آمين اس.اچ.دي لابراتوارهاي شهردارو
شربت گايا فنرين لابراتوارهاي شهردارو
شربت مولتي ويتامين 40 ع شرينگ لابراتوارهاي شهردارو
قرص آتورواستاتين اس.اچ.دي 20م.گ 30ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص آسپريمكس 80م.گ 100 ع (آ . اس .آ 80م) لابراتوارهاي شهردارو
قرص آملوديپين10م گ100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص آملوديپين5م100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص آميوفارم (آميو دارون ) 200 م 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص استامينوفن 500 م 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص استامينوفن كدئين10م گ 100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص اندانسترون 4 م گ 10 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص بتاهيستين 8 م 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص بي پريدن 2 م گ 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص پيوگليتازون15م30ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص پيوگليتازون30م30ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص تري هگزيفنيد يل 100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص جم فيبروزيل 450 م گ 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص جم فيبروزيل450م گ-60ع (بليستر) لابراتوارهاي شهردارو
قرص ديكلوفناك50م100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص راني تيدين300م گ100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص سرماخوردگي كودكان 100 م لابراتوارهاي شهردارو
قرص سيلد نافيل 100م 10ع (اس اچ دي ) لابراتوارهاي شهردارو
قرص سيلدنافيل 50م 10ع شهر دارو لابراتوارهاي شهردارو
قرص سيلدنافيل100م گ4ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص سيمواستاتين 20 م 30 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص فروس سولفات اس. اچ. دي100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص فنازوپيريدين 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص فوليك اسيد 1م100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص في فومكس(آهن+اسيدفوليك)100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص كارني تين 250 م 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص كلسيم د 50ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص كلوپيدوگرل 75م30ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص كلوميپرامين 10 م گ 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص كلوميپرامين 25 م گ 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص كلوميپرامين 50 م گ 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص گلي بنگلاميد5م100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص لوواستاتين اس.اچ.دي 20 م.گ 30 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص متفورمين1000 م گ 50 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص متفورمين500م گ100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص متوپرولول50م گ 100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص مولتي ويتامين 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص نيتروگليسيرين 2/6-50ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص نيتروگليسيرين 6/4-50ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص ويتامين 25000A جويدني روكشدار 100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص ويتامين 100Eجويدني روكشدار 100 ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص ويتامين E جويدني 200م100ع لابراتوارهاي شهردارو
قرص ويتامين ث 30ع (پرتقالي) لابراتوارهاي شهردارو
قرص ويتامين ث 30ع (سيب) لابراتوارهاي شهردارو
قرص ويتامين ث 30ع (گيلاس) لابراتوارهاي شهردارو
قرص کلداوت فورت(سرماخوردگي بزرگ)100ع لابراتوارهاي شهردارو
قطره استامينوفن لابراتوارهاي شهردارو
قطره تريميپرامين با قطره چكان لابراتوارهاي شهردارو
قطره دايمتيكون لابراتوارهاي شهردارو
قطره فروس سولفات باقطره چكان لابراتوارهاي شهردارو
قطره متوکلوپراميد لابراتوارهاي شهردارو
قطره مولتي ويتامين اس. اچ. دي. 15م. باقطره چكان لابراتوارهاي شهردارو
قطره مولتي ويتامين اس.اچ.دي. 15م.باقطره چكان 70ع لابراتوارهاي شهردارو
قطره ويتامين آ+د لابراتوارهاي شهردارو
كپسول جم فيبروزيل لابراتوارهاي شهردارو
كپسول پين آف(ديكلوفناك آهسته رهش 100م) 100ع لابراتوارهاي شهردارو
كپسول تئومكس(تئوفيلين)200م گ 60ع لابراتوارهاي شهردارو
كپسول سلكوكسيب اس.اچ.دي 100م 60ع لابراتوارهاي شهردارو
كپسول فلوكسيتين10م.گ100ع اس.اچ.دي لابراتوارهاي شهردارو
كپسول فلوكسيتين20م.گ100ع اس.اچ.دي لابراتوارهاي شهردارو
كپسول مولتي مكس(مولتي ويتامين مينرال)100ع لابراتوارهاي شهردارو
كپسول مولتي مكس(مولتي ويتامين مينرال)30ع لابراتوارهاي شهردارو
كلر هگزيدين دهان شويه شرينگ لابراتوارهاي شهردارو
محلول خوراكي كارنيتين500م60سي سي لابراتوارهاي شهردارو
محلول ستريميد گالني3/8ليتر لابراتوارهاي شهردارو
محلول غليظ ستريميد 250 م لابراتوارهاي شهردارو
آمپول وراپاميل 5 م گ 2 م ل 50 عددي مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
قرص داپسون 100 م گ 100 ع مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
قرص ديگوكسين0/25م گ 50 عددي مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
محلول هالوتان250م ل 1عددي مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
ويال هپارين25000واحدي1عددي مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
ويال کتامين50 م گ 1 ع مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
کپسول لوموستين 40 م گ 20 ع مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
کپسول هايدرين500مگ100ع(هيدروكسي اوره مادرتخصصي داروئي وتجهيزات پزشكي كشور
روغن كرچك خوش طعم كاسترومالاگزاتيو کیمیاگرتوس
شربت آويشن كامپاند کیمیاگرتوس
شربت اشتهاآور120م کیمیاگرتوس
شربت ايموژن کیمیاگرتوس
شربت زينكلد کیمیاگرتوس
شربت گل بنفشه120م کیمیاگرتوس
شربت گل گاوزبان کیمیاگرتوس
شربت ملين تمبر هندي 60 م کیمیاگرتوس
شربت ملين تمبر هندي 60 م کیمیاگرتوس
شربت ملين سنا 60 م کیمیاگرتوس
شربت ملين سنا60م کیمیاگرتوس
قطره گوشي گلسيرين فنيكه 10 سي سي کیمیاگرتوس
قطره ميخچه و زگيل کیمیاگرتوس
كپسول تاخيري10ع کیمیاگرتوس
كپسول سوء هاضمه30عددي کیمیاگرتوس
كپسول لاغري60ع کیمیاگرتوس
گلسيرين 60 گرمي کیمیاگرتوس
محلول دهاني ويوله دوژانسين کیمیاگرتوس
محلول موضعي (آب آليبور ) کیمیاگرتوس