سمینار آموزشی مدیریت ، رهبری و تحول در سازمان

 سمینار آموزشی مدیریت ، رهبری و تحول در سازمان

این سمینار روز های چهرشنبه 26 و پنجشنبه 27 شهریور ماه 1393 در در هتل بزرگ شهرشیراز در دو قسمت كلاسی و كارگاهی برگزار گردید  .  استاد دكتر كرد نائیج و دكتر دلخواه از دانشگاه تربیت مدرس در ادامه كلاسهای آموزشی و تدوین برنامه های استراتژیك شركت قاسم ایران با موضوع مدیریت ، رهبری و تحول در سازمان این دوره را برگزار كردند كه كلیه مدیران ستادی ، روسای شعب و كمیته كارشناسی تدوین استراتژی  شركت قاسم ایران در این سمینار آموزشی شركت داشتند.