مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قاسم ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قاسم ایران ( سهامی خاص ) برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 با اظهارنظر مقبول توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل گردید.

مجمع عمومی شرکت قاسم ایران ( سهامی خاص ) با حضور 100 در صدی صاحبان سهام در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1392/2/28 در سالن کنفرانس آن شرکت برگزار شد.

در این مجمع آقای مهندس اوحدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و ریاست مجمع ، آقایان مهندس نعمت پرور و مهندس قدری بعنوان ناظرین جلسه و آقای مهندس مدرس نیا مدیر عامل شرکت قاسم ایران بعنوان دبیر جلسه حضور داشتند.

ابتداً گزارش فعالیت هیئت مدیره مبنی بر اقدامات انجام شده و آتی در خصوص نیل به اهداف تعیین شده ، فروش و بودجه مصوب شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان ، استماع و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ( با اظهار نظر مقبول ) قرائت گردید.درپایان با تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1391/12/30 مبلغ 48 میلیارد ریال سود خالص بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور و نیز روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت اطلاعیه ها انتخاب گردید. مجمع در ساعت 11 صبح باذکر صلوات خاتمه یافت.