جلسه نمایندگان سازمان دانش آموزی شهرستانهای استان تهران و مدیران شرکت مینو و قاسم ایران

 جلسه نمایندگان سازمان دانش آموزی شهرستانهای استان تهران

و مدیران شرکت مینو و قاسم ایران

روز چهارشنبه 17 آذر ماه سال 1395 ریاست ، معاون  و نمایندگان محترم سازمان دانش آموزی اداره کل شهرستانهای استان تهران در جلسه ای صمیمی با  مدیرعامل شرکت پارس شرکت مینو ، معاون محترم فروش، مدیر فروش منطقه 4 ، روسای شعب سمنان ، کرج ، تهران غرب و تهران جنوب شرکت قاسم ایران به بحث و تبادل نظر در مورد محصولات شرکت مینو  پرداخته و پس از آن از خطوط تولیدی شرکت پارس مینو بازدید بعمل آوردند.

طرح تغذیه پایگاههای سالم مدارس که با همکاری چند شرکت از جمله شرکت قاسم ایران و مینو در سطح مدارس شهرستانهای استان تهران از ابتدای سال تحصیلی آغاز گشته و امید آن میرود که با استقبال و رضایت دانش آموزان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش این طرح به صورت یک طرح ملی در سراسر کشور اجرا گردد.