جلسه انجمن شركتهای پخش غذایی و آرایشی و بهداشتی در شركت قاسم ایران

 

جلسه انجمن شركتهای پخش غذایی و آرایشی و بهداشتی در شركت قاسم ایران

روز چهارشنبه 1393/02/03 اولین جلسه انجمن شركتهای پخش مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در محل سالن ساندوز شركت پارس مینو به میزبانی شركت قاسم ایران تشكیل گردید.

ابتدای جلسه آقای مهندس سید محمد مدرس نیا ضمن خوش آمد گویی به حاضرین خواستار تشكیل منظم و ماهانه جلسات شركتهای پخش سراسرس غذایی ، آرایشی و بهداشتی جهت نیل به اهداف تاثیر گذار در سیاستهای كلان اقتصادی كشور را خواستار شدند.

سپس آقای مهندس خدایی رئیس هیئت مدیره انجمن شركتهای صنعت پخش ایران  ضمن برشمردن كمیته های موجود در انجمن ، وجود كمیته غذایی ، آرایشی و بهداشتی همانند شركتهای داروئی را ضروری دانسته تا خواسته های اعضا بصورت مكتوب به مسئولین دستگاههای اجرایی رساند.

سخنران بعدی آقای مهندس جارودی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شركتهای صنعت پخش ایران  بودند كه ضمن بر شمردن اهمیت تشكلها و سندیكاها و انجمن ها در جوامع امروزی خواستار همدلی و كمك همه اعضای انجمن و قبول دعوت و مسئولیت آنها در كمیته های تخصصی انجمن جهت نیل به اهداف عملی انجمن صنعت پخش شدند .

در این جلسه اعضا ضمن بر شمردن مشكلات گوناگون خود ، خواستار تشكیل كارگروههای تخصصی بررسی و حل مشكلات خود به كمك انجمن صنعت پخش شدند. با توجه به اینكه این جلسه اولین گردهمایی اعضاء انجمن در سال 1393 بود مقرر گردید تا جلسه های آتی بصورت منظم هر ماه در یكی از شركتهای عضو برگزار گردد. همچنیین آقایان خدایی و جارودی به نمایندگی از طرف هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ، آقای مهندس سید محمد مدرس نیا را بعنوان رئیس كمیته صنعت پخش شركتهای غذایی ، آرایشی و بهداشتی منصوب و حاضرین توافق كردند تا ایشان همچنین بعنوان دبیر جلسه نیز حضور داشته باشند