بازدید نمایندگان شرکت ایسوزو ژاپن

 بازدید نمایندگان شرکت ایسوزو ژاپن از خودروهای پخش شرکت قاسم ایران

روز چهارشنبه 1391/12/2  آقایان سهند ستوده و یاسو کاواکیتا ( مدیران شرکت ماروبنی ژاپن ) و خانم یاسویو نودا ( مدیر جنوب غرب آسیای شرکت ایسوزو ژاپن ) از شرکت قاسم ایران ، انبارها و نحوه بارگیری و خودروهای پخش ایسوزو بازدید کردند و طی نشستی با قسمت تعمیرات و نگهداری ترابری شرکت قاسم ایران در مورد خودروهای ایسوزو به بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ پرداختند .